Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. juli 2011 – Praskevicius mod Parlamentet

(Sag F-81/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – vedtægtens artikel 45 – åbenbart fejlskøn – point for fortjeneste – sammenligning af fortjenester – begrundelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved V. Montebello-Demogeot og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse AD6 i forfremmelsesåret 2009 og en påstand om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 301 af 6.11.2010, s. 66.