Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2010 r. - Nolin przeciwko Komisji

(Sprawa F-82/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Nolin (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprostowania do odcinków wynagrodzenia skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinku wynagrodzenia 01/2010 sporządzonego w ramach corocznej indeksacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżącego RG/2009 oraz odcinka wynagrodzenia 01/2010,

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________