Language of document :

Sag anlagt den 17. september 2010 - Dubus mod Kommissionen

(Sag F-79/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Charles Dubus (Tervuren, Belgien) (ved avocats E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AST4/C i forfremmelsesåret 2009 og påstand om erstatning for den forvoldte ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse, der blev offentliggjort den 20. november 2009, om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet fra lønklasse AST3/4 til lønklasse AST4/C i forfremmelsesåret 2009, annulleres.

Som en konsekvens af denne annullation foretages en ny sammenligning af sagsøgerens fortjenester og fortjenesterne for de øvrige ansøgere i forfremmelsesåret 2009, og sagsøgeren forfremmes til lønklasse AST4C med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009, ligesom der betales renter af efterbetalingen af vederlaget med Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med to point, uden dog at anfægte forfremmelsen af de øvrige tjenestemænd, der er opført på ovennævnte liste, offentliggjort den 20. november 2009.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 3 500 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af den manglende forfremmelse pr. 1. januar 2009, med forbehold af forhøjelse af beløbet under sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________