Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. - Dubus przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieuwzględnieniu skarżącego na liście urzędników otrzymujących awans do grupy zaszeregowania AST4/C w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r. i żądanie zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji opublikowanej w dniu 20 listopada 2009 r. o nieuwzględnieniu skarżącego na liście urzędników otrzymujących awans do grupy zaszeregowania AST4/C w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r.;

w efekcie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie nowej analizy porównawczej wyników w pracy skarżącego i innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r. i przyznanie skarżącemu awansu do grupy AST4/C ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2009 r. wraz z odsetkami za zaległe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania naliczanymi od dnia 1 stycznia 2009 r. powiększonymi o dwa punkty procentowe bez wywoływania ujemnych skutków wobec innych urzędników, którzy otrzymali awans i których nazwiska znajdują się na liście opublikowanej w dniu 20 listopada 2009 r.;

nakazanie Komisji zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 3500 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z nieotrzymania awansu w dniu 1 stycznia 2009 r. z zastrzeżeniem możliwości powiększenia tej kwoty w trakcie postępowania;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________