Language of document :

Žaloba podaná 24. septembra 2010 - Praskevicius/Parlament

(vec F-81/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vidas Praskevicius (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AD6 pri povyšovaní za rok 2009 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 21. júna 2010 o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 24. novembra 2009, oznámené 2. decembra 2009, nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AD6 pri povyšovaní za rok 2009,

určiť menovaciemu orgánu následky vyplývajúce zo zrušenia napadnutých rozhodnutí, predovšetkým zaradenie do platovej triedy AD6, ako aj spätnú účinnosť povýšenia do platovej triedy AD6 ku dňu, ku ktorému malo byť účinné, t. j. k 1. januáru 2009,

priznať žalobcovi 500 eur ako náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________