Language of document :

Жалба, подадена на 12 април 2022 г. — Banque postale/ЕЦБ

(Дело T-190/22)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Banque postale (Париж, Франция) (представители: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi и M. Dalon, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени раздел 1.5 и раздели 3.5.1—3.5.8 от Решение на ЕЦБ № ECB-SSM-2022-FRCAG-5 (заедно с приложенията към него) от 2 февруари 2022 г. в частта, в която се предвиждат мерки за неотменими ангажименти за плащане по отношение на схемите за гарантиране на депозитите или фондовете за преструктуриране,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски,

да приеме на основание членове 88 и 89 от Процедурния правилник процесуално-организационно действие, задължаващо ЕЦБ да съобщи решенията относно неотменимите ангажименти за плащане, поети за други банкови институции за 2021 г., и по-специално тези, които се отнасят до другите френски банкови институции.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания, които са идентични или сходни с изтъкнатите по дело Т-186/22, BNP Paribas/ЕЦБ.

____________