Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal du travail de Liège (België) op 26 november 2020 – VT / Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Zaak C-641/20)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal du travail de Liège

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: VT

Verwerende partij: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Prejudiciële vraag

Wanneer een lidstaat besluit om iemands vluchtelingenstatus in te trekken overeenkomstig artikel 11 van richtlijn 2011/951 , en vervolgens om zijn verblijfsrecht in te trekken en hem te bevelen het grondgebied te verlaten, moeten de artikelen 7 en 13 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven2 , gelezen in samenhang met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dan aldus worden uitgelegd dat de betrokkene een voorlopig verblijfsrecht behoudt, evenals zijn sociale rechten, gedurende de behandeling van zijn beroep in rechte tegen de beslissing betreffende beëindiging van het verblijf en terugkeer?

____________

1     Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (PB 2011, L 337, blz. 9).

2     PB 2008, L 348, blz. 98.