Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 31 март 2021 година – наказателно производство срещу В.С.

(Дело C-205/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Молител:

Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция за борба с организираната престъпност

Обвиняем:

В.С.

Преюдициални въпроси

1.    Валидно ли се имплементира чл.10 Директива 2016/6801 , чрез позоваване в национален закон – чл.25 ал.3 и чл.25а от Закона за министерство на вътрешните работи – на сходната норма на чл.9 от Регламент 2016/6792 ?

2.    Спазено ли е изискването по чл.10 б.“а“ от Директива 2016/680 вр чл.52 вр чл.3 и чл.8 от Хартата относно предвидено в закон ограничение на личната неприкосновеност и на защитата на лични данни, при противоречиви национални норми относно допускането на обработка на генетични и биометрични данни за нуждите на полицейската регистрация.

3.    Съответен ли е на чл.6 б.“а“ от Директива 2016/680 вр чл. 48 от Хартата национален закон – чл. 68 ал.4 от Закона за Министерство на вътрешните работи, който предвижда задължение за съда да разпореди принудително събиране на лични данни (фотографиране, дактилоскопиране и взимане на образци за ДНК профил), ако обвиняем за умишлено престъпление от общ характер откаже доброволно да сътрудничи при снемане на тези лични данни, без съдът да може да прецени дали има сериозни основания да се счита, че лицето е извършило престъплението, предмет на обвинението?

4.    Съответен ли е на чл.10, чл.4 ал.1 б.“а“ и б.“в“, чл.8 ал.1 и ал.2 от Директива 2016/680 национален закон – чл. 68 ал.1-3 от Закона за Министерство на вътрешните работи, който предвижда като общо правило фотографиране, дактилоскопиране и взимане на образци за ДНК профил на всички обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер?

____________

1 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OB 2016, L 119, стр. 89)

2 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB 2016, L 119, стр. 1)