Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 18 февруари 2021 г. — HJ

(Дело C-101/21)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: HJ

Насрещна страна: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 2 във връзка с член 12, букви а) и в) от Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател1 практика на националните съдилища, съгласно която директор на търговско дружество не се счита за „работник или служител“ за целите на изплащането на дължимите вземания за възнаграждение съгласно Директива 2008/94/ЕО, само защото директорът като служител в същото време е член на правно установен орган на това търговско дружество?

____________

1 ОВ L 283, 2008 г., стр. 36.