Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekki) on esittänyt 18.2.2021 – HJ

(asia C-101/21)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: HJ

Vastapuoli: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ennakkoratkaisukysymys

Onko työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/94/EY1 2 artikla, luettuna yhdessä direktiivin 12 artiklan a ja c alakohdan kanssa, esteenä sellaiselle kansalliselle oikeuskäytännölle, jonka mukaan kaupallisen yhtiön toimitusjohtajaa ei pidetä direktiivin 2008/94/EY mukaisen palkkasaatavien turvaamisen osalta ”työntekijänä” jo pelkästään sillä perusteella, että toimitusjohtaja, joka on samalla työntekijä, on lisäksi saman yhtiön sääntömääräisen elimen jäsen?

____________

1 EUVL 2008, L 283, s. 36.