Language of document : ECLI:EU:C:2021:940

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY

przedstawiona w dniu 18 listopada 2021 r.(1)

Sprawy połączone C339/20 i C397/20

VD (C339/20)

SR (C397/20)

[wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour de cassation (sąd kasacyjny) (Francja)]

Pytanie prejudycjalne – Wykorzystywanie poufnych informacji i manipulacje na rynku – Dyrektywa 2003/6/WE – Artykuł 12 ust. 2 lit. a) i d) – Rozporządzenie (UE) nr 596/2014 – Artykuł 23 ust. 2 lit. g) i h) – Dyrektywa 2002/58/WE – Artykuł 15 ust. 1 – Uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe właściwych organów – Uprawnienia właściwych organów do żądania wydania istniejących rejestrów połączeń telefonicznych i rejestrów przesyłu danych przekazanych w ramach wymiany informacji – Przepis krajowy zobowiązujący operatorów łączności elektronicznej do czasowego, ale uogólnionego zatrzymywania danych dotyczących połączeń


1.        Niniejsze wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, które zostały połączone w tym postępowaniu, łączą się ściśle z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawach połączonych C‑793/19, SpaceNet i C‑794/19, Telekom Deutschland oraz w sprawie C‑140/20, Commissioner of the Garda Síochána i in., w przedmiocie których również przedstawiam moją opinię w tym samym dniu(2).

2.        W opiniach w sprawach połączonych SpaceNet i Telekom Deutschland oraz w sprawie Commissioner of the Garda Síochána przedstawiam powody, które skłaniają mnie do zasugerowania Trybunałowi Sprawiedliwości, aby ten udzielił na pytania Bundesverwaltungsgericht (federalnego sądu administracyjnego, Niemcy) i Supreme Court (sądu najwyższego, Irlandia) odpowiedzi zgodnej z orzecznictwem dotyczącym dyrektywy 2002/58/WE(3) „podsumowanym” w wyroku La Quadrature du Net(4).

3.        Niewątpliwie prawdą jest, że przedmiotem dwóch wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym skierowanych do Trybunału przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja) nie jest bezpośrednio dyrektywa 2002/58, lecz dyrektywa 2003/6/WE(5) i rozporządzenie (UE) nr 596/2014(6).

4.        Przedmiot tych dwóch postępowań jest zaś w istocie taki sam jak w przypadku pozostałych wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, a mianowicie jest to kwestia, czy państwa członkowskie mogą ustanawiać obowiązek zatrzymywania w sposób uogólniony i niezróżnicowany danych dotyczących ruchu połączeń elektronicznych(7).

5.        Dlatego też, mimo że w niniejszych sprawach w grę wchodzą dyrektywa 2003/6 i rozporządzenie nr 596/2014 (mające na celu zwalczanie transakcji, które można zakwalifikować jako nadużycie na rynku)(8), uważam, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości podsumowane w wyroku La Quadrature du Net znajduje w tym kontekście zastosowanie.

I.      Ramy prawne

A.      Prawo Unii

1.      Dyrektywa 2002/58

6.        Zgodnie z art. 1 tej dyrektywy (zatytułowanym „Zakres i cel”):

„1.      Niniejsza dyrektywa przewiduje harmonizację przepisów krajowych wymaganych do zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej oraz w celu zapewnienia swobodnego przepływu [w Unii] tego typu danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej.

2.      Przepisy niniejszej dyrektywy dookreślają i uzupełniają dyrektywę 95/46/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31)] zgodnie z celami przedstawionymi w ust. 1. Ponadto zapewniają ochronę uzasadnionych interesów abonentów będących osobami prawnymi.

3.      Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działalności, która wykracza poza zakres [TFUE], takiej jak działalność określona w tytułach V i VI Traktatu o Unii Europejskiej, ani, w żadnym wypadku, do działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa państwa (włączając dobrobyt gospodarczy państwa, gdy działalność odnosi się do spraw bezpieczeństwa państwa) i działalności państwa w dziedzinie prawa karnego”.

7.        Artykuł 2 tej samej dyrektywy (zatytułowany „Definicje”) stanowi:

„Z zastrzeżeniem innych przepisów, stosuje się definicje z dyrektywy 95/46/WE i dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) [(Dz.U. 2002, L 108, s. 33)].

Stosuje się również następujące definicje:

[…]

b)      »dane o ruchu« oznaczają wszelkie dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi;

c)      »dane dotyczące lokalizacji« oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci łączności elektronicznej lub w ramach usług łączności elektronicznej, wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej;

[…]”.

8.        W art. 15 ust. 1 tej dyrektywy wyjaśniono:

„Państwa członkowskie mogą uchwalić środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych w art. 5, 6, art. 8 ust. 1–4 i art. 9 tej dyrektywy, gdy takie ograniczenia stanowią środki niezbędne, właściwe i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (np. bezpieczeństwa państwa), obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw kryminalnych lub niedozwolonego używania systemów łączności elektronicznej, jak określono w art. 13 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE. W tym celu państwa członkowskie mogą, między innymi, uchwalić środki ustawodawcze przewidujące przechowywanie danych przez określony czas uzasadnione na podstawie zasad ustanowionych w niniejszym ustępie. Wszystkie środki określone w niniejszym ustępie są zgodne z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, w tym zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 i 2 traktatu o Unii Europejskiej”.

2.      Dyrektywa 2003/6

9.        Zgodnie z art. 11 tej dyrektywy:

„Bez uszczerbku dla kompetencji organów sądowych każde państwo członkowskie wyznacza jeden właściwy organ administracyjny w celu zapewnienia stosowania przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

[…]”.

10.      Zgodnie z brzmieniem jej art. 12:

„1.      Właściwe organy są wyposażone w uprawnienia nadzorcze i śledcze niezbędne do wypełniania ich funkcji […].

2.      Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 7 uprawnienia określone w ust. 1 niniejszego artykułu wykonywane są zgodnie z prawem krajowym i obejmują przynajmniej prawo do:

a)      posiadania dostępu do każdego dokumentu w jakiejkolwiek formie oraz do otrzymywania kopii;

[…]

d)      żądania wydania rejestrów połączeń telefonicznych i rejestrów przesyłu danych;

[…]”.

3.      Rozporządzenie nr 596/2014

11.      Rozporządzenie to zawiera następujące motywy:

„(1)      Prawdziwy rynek wewnętrzny usług finansowych ma decydujące znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii.

(2)      Spójność, efektywność i przejrzystość rynku finansowego wymaga integralności rynku. Sprawne działanie rynków papierów wartościowych oraz zaufanie społeczne do rynków to warunki niezbędne do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Nadużycia na rynku mają negatywny wpływ na integralność rynków finansowych oraz zaufanie społeczne do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.

[…]

(62)      Zestaw skutecznych narzędzi, uprawnień i zasobów dla właściwych organów każdego z państw członkowskich gwarantuje skuteczność nadzoru. Dlatego też w niniejszym rozporządzeniu przewidziano w szczególności minimalny zestaw uprawnień nadzorczych i uprawnień do czynności wyjaśniających, jakie należy powierzyć właściwym organom państw członkowskich zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli wymaga tego prawo krajowe, uprawnienia te powinny być wykonywane na podstawie wniosku do właściwych organów sądowych […].

[…]

(65)      Istniejące nagrania rozmów telefonicznych i zapisy danych o ruchu firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych i instytucji finansowych dokonujących transakcji i dokumentujących ich wykonanie oraz istniejące zapisy połączeń telefonicznych i danych o ruchu operatorów łączności elektronicznej stanowią istotne, a niekiedy jedyne dowody przy wykrywaniu i udowadnianiu wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Dzięki zapisom połączeń telefonicznych i danych o ruchu można zidentyfikować osobę odpowiedzialną za rozpowszechnienie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub ustalić, że dane osoby kontaktowały się w określonym czasie oraz że istnieje powiązanie między co najmniej dwiema osobami. Dlatego też właściwe organy powinny móc zażądać istniejących nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów komunikacji elektronicznej i danych o ruchu przechowywanych przez firmę inwestycyjną, instytucję kredytową lub instytucję finansową zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE. Dostęp do zapisów danych i połączeń telefonicznych jest konieczny do uzyskania dowodów i poszlak dotyczących prawdopodobnego wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji na rynku, a zatem do wykrywania nadużyć na rynku i nakładania sankcji za ich popełnianie […]. Dostęp do zapisów połączeń telefonicznych i danych o ruchu operatorów telekomunikacyjnych nie obejmuje dostępu do treści komunikacji głosowej prowadzonej przez telefon.

(66)      Niniejsze rozporządzenie określa minimalny zbiór uprawnień, jakie powinny posiadać właściwe organy, jednak uprawnienia te należy wykonywać w ramach całościowego systemu prawa krajowego, gwarantującego poszanowanie praw podstawowych, w tym prawa do prywatności. W odniesieniu do wykonywania tych uprawnień, które może stanowić poważną ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, miru domowego i komunikowania się, państwa członkowskie powinny dysponować wystarczającymi i skutecznymi zabezpieczeniami przed nadużyciami, np. w formie wymogu uzyskania w stosowanych przypadkach uprzedniej zgody organów sądowych danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie powinny dać właściwym organom możliwość wykonywania takich uprawnień naruszających prywatność w zakresie niezbędnym do właściwego przeprowadzenia czynności nadzorczych w poważnych przypadkach, w których nie istnieją równoważne środki pozwalające na uzyskanie takich samych rezultatów.

[…]

(77)      Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (»karta«). W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami […].

[…]”.

12.      Artykuł 1 tego rozporządzenia (zatytułowany „Przedmiot”) stanowi:

„Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a także środki mające zapobiegać nadużyciom na rynku w celu zapewnienia integralności rynków finansowych w Unii oraz poprawy ochrony inwestorów i zwiększenia zaufania do tych rynków”.

13.      Artykuł 3 tego samego rozporządzenia (zatytułowany „Definicje”) stanowi w ust. 27, że do celów tego rozporządzenia „zapisy danych o ruchu” oznaczają „zapisy danych o ruchu w rozumieniu art. 2 akapit drugi lit. b) dyrektywy 2002/58 […]”;

14.      Artykuł 22 (zatytułowany „Właściwe organy”) stanowi:

„Bez uszczerbku dla kompetencji organów sądowych każde państwo członkowskie wyznacza jeden właściwy organ administracyjny do celów niniejszego rozporządzenia […]”.

15.      Zgodnie z art. 23 tego rozporządzenia (zatytułowanym „Uprawnienia właściwych organów”):

„[…]

2.      W celu wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia właściwe organy posiadają zgodnie z prawem krajowym co najmniej uprawnienia w zakresie nadzoru i czynności wyjaśniających do:

a)      posiadania dostępu do każdego dokumentu i danych w jakiejkolwiek formie oraz do otrzymywania ich kopii;

[…]

g)      żądania wydania istniejących nagrań rozmów telefonicznych, komunikacji elektronicznej lub zapisów danych o ruchu przechowywanych przez firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe;

h)      w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia i gdy takie rejestry mogą mieć znaczenie dla czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia art. 14 lit. a) lub b) lub art. 15 – żądania, w zakresie dozwolonym prawem krajowym, wydania istniejących zapisów danych o ruchu przechowywanych przez operatora telekomunikacyjnego;

[…]

3.      Państwa członkowskie gwarantują odpowiednie środki umożliwiające właściwym organom posiadanie wszystkich uprawnień w zakresie nadzoru i czynności wyjaśniających, koniecznych do wykonywania ich obowiązków.

[…]

4.      Uznaje się, że osoba udostępniająca informacje właściwemu organowi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie narusza jakichkolwiek ograniczeń w ujawnianiu informacji nałożonych przez umowę lub jakiekolwiek przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, oraz nie obciąża się jej żadną odpowiedzialnością związaną z tym powiadomieniem”.

16.      Zgodnie z art. 28 tego samego rozporządzenia (zatytułowanym „Ochrona danych”):

„W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia właściwe organy wypełniają swoje zadania do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi transponującymi dyrektywę 95/46/WE. W przetwarzaniu danych osobowych przez [Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW)] w ramach niniejszego rozporządzenia EUNGiPW stosuje przepisy rozporządzenia [Parlamentu Europejskiego i Rady] (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. 2001 L 8, s. 1)].

Dane osobowe przechowuje się przez okres maksymalnie pięciu lat”.

B.      Prawo krajowe

1.      Code monétaire et financier (francuski kodeks pieniężny i finansowy; zwany dalej „CMF”)

17.      Artykuł L. 621‑10 akapit pierwszy CMF w wersji obowiązującej w momencie zaistnienia okoliczności faktycznych niniejszej sprawy stanowił:

„Gdy jest to niezbędne do prowadzenia czynności wyjaśniających lub kontroli, organy prowadzące czynności wyjaśniające i kontrolerzy mogą żądać udostępnienia wszelkich dokumentów, niezależnie od nośnika, na jakim zostały one utrwalone. Organy prowadzące czynności wyjaśniające mogą również żądać udostępnienia oraz przekazania kopii danych zatrzymywanych i przetwarzanych przez operatorów telekomunikacyjnych na podstawie art. L. 34‑1 code des postes et des communications électroniques [(francuskiego kodeksu pocztowego i łączności elektronicznej, zwanego dalej »CPCE«)] i przez usługodawców, o których mowa w art. 6 ust. I pkt 1 i 2 loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [(francuskiej ustawy nr 2004‑575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej dalej »ustawą nr 2004‑575«)]”.

18.      Zgodnie z mającym zastosowanie do niniejszego przypadku art. L. 621‑10‑2 tego samego aktu:

„W celu badania nadużyć na rynku […] organy prowadzące czynności wyjaśniające mogą żądać danych zatrzymywanych i przetwarzanych przez operatorów telekomunikacyjnych, na warunkach i w granicach określonych w art. L. 34‑1 [CPCE], oraz przez usługodawców, o których mowa w art. 6 ust. I pkt 1 i 2 [ustawy nr 2004‑575].

Przekazywanie danych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia kontrolera wniosków o ujawnienie danych dotyczących połączeń.

[…]”.

2.      CPCE

19.      Zgodnie z brzmieniem art. L. 34‑1 tego aktu w wersji obowiązującej w momencie zaistnienia okoliczności faktycznych niniejszej sprawy:

„[…]

II.      Operatorzy łączności elektronicznej są obowiązani do usuwania lub anonimizowania wszystkich danych o ruchu, z zastrzeżeniem przepisów ust. III.

[…]

III.      Do celów wykrywania, stwierdzania i ścigania przestępstw […] działania zmierzające do usunięcia lub anonimizacji określonych kategorii danych technicznych mogą zostać odroczone na okres maksymalnie jednego roku […].

[…]

VI.      Dane zatrzymywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ust. III, IV i V dotyczą wyłącznie identyfikacji użytkowników usług świadczonych przez operatorów, cech technicznych komunikacji dostarczanej przez operatorów oraz lokalizacji urządzeń końcowych.

W żadnym wypadku nie mogą one odnosić się do treści wymienianej korespondencji lub do informacji, z którymi się zapoznano, w jakiejkolwiek formie, w ramach tej komunikacji.

[…]”.

20.      Artykuł R. 10‑13 CPCE stanowił:

„I.      Na mocy art. L. 34‑1 ust. III operatorzy łączności elektronicznej obowiązani są zatrzymywać do celów wykrywania, stwierdzania i ścigania przestępstw następujące dane:

a)      informacje umożliwiające identyfikację użytkownika;

b)      dane dotyczące używanych końcowych urządzeń komunikacyjnych;

c)      charakterystykę techniczną, jak również datę, godzinę i czas trwania każdego komunikatu;

d)      dane dotyczące żądanych lub używanych usług dodatkowych i ich dostawców;

e)      dane umożliwiające identyfikację odbiorcy lub odbiorców połączenia.

II.      W przypadku usług telefonicznych operator zatrzymuje dane, o których mowa w ust. [I], a ponadto dane, które pozwalają na identyfikację pochodzenia i lokalizacji połączenia.

III.      Okres zatrzymywania danych, o których mowa w niniejszym artykule, wynosi jeden rok, licząc od dnia ich zarejestrowania.

[…]”.

21.      Sąd odsyłający wyjaśnia, że wspomniane dane dotyczące połączeń są to dane generowane lub przetwarzane w następstwie połączenia, odnoszące się do okoliczności, w jakich doszło do tego połączenia oraz do użytkowników usługi, z wyłączeniem jakichkolwiek informacji co do przekazywanych treści.

II.    Okoliczności faktyczne, postępowania główne i pytania prejudycjalne

22.      Okoliczności faktyczne leżące u podstaw dwóch badanych tu wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym są w swej istocie takie same.

23.      Aktem oskarżenia z dnia 22 maja 2014 r. wszczęto postępowanie sądowe w przedmiocie czynów mających znamiona przestępstwa polegającego na wykorzystywaniu i ukrywaniu informacji poufnych.

24.      W dniach 23 i 25 września 2015 r. Autorité des marchés financiers (francuski urząd nadzoru rynków finansowych; zwany dalej „AMF”) skierował do prokuratury pismo, do którego załączono pochodzące z prowadzonego przez niego dochodzenia dokumenty zawierające w szczególności dane osobowe dotyczące korzystania z linii telefonicznych.

25.      W celu zgromadzenia danych dotyczących korzystania z tych linii telefonicznych urzędnicy AMF oparli się na art. L. 621‑10 CMF.

26.      W następstwie skierowania do prokuratury tego pisma, w drodze trzech uzupełniających aktów oskarżenia z dnia 29 września, 22 grudnia 2015 r. i 23 listopada 2016 r., przedmiot postępowania przygotowawczego został rozszerzony w celu objęcia nim, w odniesieniu do tych samych czynów zabronionych oraz kwalifikacji współsprawstwa, korupcji i prania pieniędzy, pewnych powiązanych papierów wartościowych i instrumentów finansowych.

27.      VD i SR, oskarżeni o popełnienie przestępstw polegających na wykorzystywaniu informacji poufnych i praniu pieniędzy w związku z tymi papierami wartościowymi, wnieśli skargę o stwierdzenie nieważności, domagając się wyłączenia dokumentów procesowych z powodu naruszenia między innymi art. 7, 8, 11 i 52 karty oraz art. 15 dyrektywy 2002/58.

28.      Po oddaleniu ich żądań wyrokami z dnia 20 grudnia 2018 r. i z dnia 7 marca 2019 r. wydanymi przez izbę śledczą cour d’appel de Paris, 2e section (sądu apelacyjnego w Paryżu, 2. sekcja, Francja) VD i SR odwołali się od tych wyroków do Cour de cassation (sądu kasacyjnego), który kieruje do Trybunału Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:

1)      Czy art. 12 ust. 2 lit. a) i d) dyrektywy 2003/6 […], podobnie jak art. 23 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia […] nr 596/2014 […], w związku z motywem 65 tego rozporządzenia, nie oznaczają z uwagi na poufny charakter wymienianych informacji oraz ogólny zakres osób, których prawa mogłyby zostać naruszone, możliwości nałożenia przez krajowego prawodawcę na operatorów łączności elektronicznej obowiązku czasowego przechowywania wszystkich danych o połączeniach w celu umożliwienia organowi administracji, o którym mowa w art. 11 dyrektywy i art. 22 rozporządzenia, w sytuacji gdy w stosunku do pewnych osób ujawni się uzasadnione podejrzenie, że podejmują działania polegające na wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacji na rynku, aby uzyskać wydanie przez operatora istniejących zapisów danych o ruchu w przypadkach, w których istnieją podstawy do założenia, że owe zapisy związane z przedmiotem dochodzenia mogą okazać się istotne dla uzyskania dowodu na przebieg naruszenia poprzez umożliwienie w szczególności prześledzenia kontaktów nawiązanych przez zainteresowanych przed pojawieniem się podejrzeń?

2)      W wypadku gdyby odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości była taka, że skłoniłaby Cour de cassation [(sąd kasacyjny)] do uznania, że francuskie przepisy dotyczące przechowywania danych o połączeniach nie są zgodne z prawem Unii, czy skutki tych przepisów mogłyby zostać tymczasowo utrzymane w celu uniknięcia niepewności prawa i umożliwienia wykorzystania uprzednio zebranych i zachowanych danych w jednym z celów określonych przez to ustawodawstwo?

3)      Czy sąd krajowy może tymczasowo utrzymać w mocy skutki przepisów pozwalających funkcjonariuszom niezależnego organu administracyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć na rynku na zażądanie przekazania danych o połączeniach bez uprzedniej kontroli sądu lub innego niezależnego organu administracyjnego?”.

III. Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

29.      Niniejsze wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynęły do Trybunału, odpowiednio, w dniu 24 lipca 2020 r. i w dniu 20 sierpnia 2020 r.

30.      Uwagi na piśmie zostały przedłożone przez VD, SR, rządy hiszpański, estoński, francuski, irlandzki, polski i portugalski oraz Komisję Europejską.

31.      Na rozprawie, która odbyła się w dniu 14 września 2021 r., stawili się VD, SR, rządy francuski, duński, estoński, hiszpański i irlandzki, Komisja Europejska i Europejski Inspektor Ochrony Danych.

IV.    Analiza

A.      Uwagi wstępne

32.      Przepisy krajowe odnoszące się do tych dwóch postępowań były przedmiotem pewnych orzeczeń sądów krajowych, o których należy wspomnieć.

1.      Wyrok Conseil constitutionnel (rady konstytucyjnej, Francja) z dnia 21 lipca 2017 r.

33.      Sąd odsyłający wskazał, że Conseil constitutionnel (rada konstytucyjna) wyrokiem z dnia 21 lipca 2017 r.(9) uznała akapit pierwszy art. L. 621‑10 CMF za niezgodny z konstytucją.

34.      Conseil constitutionnel (rada konstytucyjna) odroczyła jednak skutki tego stwierdzenia niekonstytucyjności do dnia 31 grudnia 2018 r.

35.      W międzyczasie ustawodawca krajowy wprowadził do CMF art. L. 621‑10‑2, w którym ustanowił system udzielania przez niezależny organ administracyjny uprzedniego zezwolenia na dostęp do danych dotyczących połączeń.

36.      Zdaniem sądu odsyłającego:

–      z uwagi na odroczenie skutków stwierdzenia niekonstytucyjności akapitu pierwszego art. L. 621‑10 CMF – obowiązującego w czasie, gdy miały miejsce okoliczności faktyczne sporne w postępowaniach głównych – nie można stwierdzić nieważności tego przepisu(10);

–      jednakże taki przepis, w zakresie, w jakim nie uzależniono w nim dostępu do danych dotyczących połączeń od przeprowadzenia przez sąd lub niezależny organ administracyjny uprzedniej kontroli, „nie był zgodny z wymogami ustanowionymi w art. 7, 8 i 11 karty […], zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez [Trybunał Sprawiedliwości]”(11).

37.      W tym kontekście Cour de cassation (sąd kasacyjny) dochodzi do wniosku, że „[j]edyne pytanie, jakie się pojawia, dotyczy możliwości odroczenia w czasie skutków niezgodności z konstytucją art. L. 621‑10 [CMF]”(12).

38.      Sąd odsyłający nie zastanawia się zatem nad zgodnością art. L. 621‑10 CMF z prawem Unii, lecz, ze względu na jego niezgodność z szeregiem postanowień karty, zmierza jedynie do ustalenia, czy, podobnie jak miało to miejsce na gruncie prawa krajowego, w przypadku skutków stwierdzenia niekonstytucyjności tego przepisu możliwe jest również opóźnienie skutków prawnych związanych z jego niezgodnością z prawem Unii. Taki jest przedmiot trzeciego pytania prejudycjalnego.

2.      Wyrok Conseil d’État (rady stanu, Francja) z dnia 21 kwietnia 2021 r.

39.      Po złożeniu niniejszych dwóch wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Conseil d’État (rada stanu) wydała w dniu 21 kwietnia 2021 r.(13) wyrok w postępowaniu, w którym złożono wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na podstawie którego wydano wyrok La Quadrature du Net.

40.      W wyroku tym Conseil d’État (rada stanu) postanowiła odstąpić od stosowania art. L. 34‑1 CPCE i nakazać rządowi uchylenie w terminie sześciu miesięcy art. R. 10‑13 CPCE, ponieważ nie ogranicza on należycie celów, ze względu na które nakładany jest obowiązek uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych dotyczących ruchu i danych dotyczących lokalizacji(14).

41.      Conseil d’État (rada stanu) odniosła się do zgodności będących przedmiotem niniejszej sprawy spornych przepisów krajowych z dyrektywą 2002/58. Jej zdaniem, z odpowiedzi udzielonej przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku La Quadrature du Net wynika, że powinny one albo nie być stosowane (fr. écarter) w postępowaniu głównym (art. L. 34‑1 CPCE)(15) albo zostać uchylone (art. R. 10‑13 CPCE)(16).

42.      Znaczenie, jakie ma wyrok La Quadrature du Net dla udzielenia odpowiedzi na pierwsze z pytań zawartych w niniejszych wnioskach o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jest tym większe, że w wyroku tym uwzględniono między innymi art. R. 10‑13 CPCE(17), który, łącznie z art. L. 34‑I tego samego CPCE, ma kluczowe znaczenie dla zastosowania art. L. 621‑10 CMF.

43.      Przypominam, że w celu uzyskania informacji dotyczących korzystania z linii telefonicznych używanych przez podejrzanych o naruszenia, które były przedmiotem dochodzenia w sprawie możliwych nadużyć na rynku, urzędnicy organu administracyjnego powołali się na art. L. 621‑10 CMF.

3.      Bezprzedmiotowość wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym?

44.      Jak już wyjaśniłem, sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy sporne uregulowanie krajowe jest zgodne z dyrektywą 2003/6 i rozporządzeniem nr 596/2014 w zakresie, w jakim mogą one stanowić szczególną podstawę obowiązku zatrzymywania danych, odmienną od tej zawartej w dyrektywie 2002/58.

45.      W takiej sytuacji uważam, że owe wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie stały się bezprzedmiotowe, niezależnie od skutków, jakie wspomniane wyroki sądów francuskich mogłyby pociągnąć za sobą dla tego uregulowania krajowego:

–      po pierwsze, nie można wykluczyć, że zgodnie z prawem krajowym art. R. 10‑13 CPCE może mieć pewien wpływ na postępowania główne, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego;

–      po drugie, uprawnienie przyznane rządowi przez Conseil d’État (radę stanu), poza tym, że pociąga za sobą obowiązek formalnego uchylenia tego przepisu, zawiera również szereg wytycznych dotyczących warunków, jakie powinien spełniać akt prawny, który ma zostać wydany w miejsce uchylanego(18).

46.      Conseil d’État (rada stanu) nie ograniczyła się zatem do nałożenia na rząd obowiązku uchylenia art. R. 10‑13 CPCE w terminie sześciu miesięcy, lecz wyraźnie wzywa go do „ograniczenia celów, którym służą te artykuły, i dostosowania ram prawnych dotyczących zatrzymywania danych o połączeniach”(19).

47.      W związku z tym orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości co do istoty sprawy może być pomocne dla sądu odsyłającego, ponieważ:

–      zatrzymywanie danych dotyczących ruchu mogłoby, hipotetycznie, mieć w dyrektywie 2003/6 i rozporządzeniu nr 596/2014 autonomiczną podstawę odrębną od tej przewidzianej w dyrektywie 2002/58;

–      z dyrektywy 2003/6 i rozporządzenia nr 596/2014 można wyprowadzić specjalne i szczególne warunki dotyczące celów zatrzymywania danych.

B.      W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

48.      Pierwsze pytanie prejudycjalne dotyczy art. 12 ust. 2 lit. a) i d) dyrektywy 2003/6 oraz art. 23 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia nr 596/2014.

49.      Przepisy te umożliwiają właściwym organom administracyjnym zażądanie od przedsiębiorstw łączności elektronicznej (oraz, w stosownych przypadkach, od przedsiębiorstw inwestycyjnych, instytucji kredytowych lub instytucji finansowych) istniejących zapisów(20) danych dotyczących ruchu i danych telefonicznych, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na nadużyciu na rynku, a zapisy te mogą mieć znaczenie dla czynności dochodzeniowych.

50.      Sąd krajowy wychodzi z założenia, że dostęp do tych rejestrów zakłada „możliwoś[ć] nałożenia przez krajowego prawodawcę na operatorów łączności elektronicznej obowiązku czasowego przechowywania wszystkich danych o połączeniach w celu umożliwienia organowi administracji […] żądania wydania przez operatora istniejących zapisów danych o ruchu […] poprzez umożliwienie w szczególności prześledzenia kontaktów nawiązanych przez zainteresowanych przed pojawieniem się podejrzeń”.

51.      Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, podsumowane w wyroku La Quadrature du Net, jest zatem w pełni obowiązujące jeśli chodzi o obowiązek uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych dotyczących połączeń w dziedzinach innych niż bezpieczeństwo narodowe (co jest w tym przypadku istotne – do celów zwalczania nadużyć na rynku).

1.      Czy dyrektywa 2003/6 i rozporządzenie nr 596/2014 mogą stanowić autonomiczną podstawę prawną obowiązku zatrzymywania danych?

52.      Niewątpliwie rozumowanie zawarte w wyroku La Quadrature du Net zostało sformułowane w odniesieniu do dyrektywy 2002/58, podczas gdy przepisy, na które obecnie powołuje się Cour de cassation (sąd kasacyjny), to dyrektywa 2093/6 i rozporządzenie nr 596/2014.

53.      Jednakże dyrektywa 2002/58 stanowi uregulowanie stanowiące punkt odniesienia w zakresie, w jakim dotyczy, jak wskazuje jej tytuł, „przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej”.

54.      Zarówno dyrektywa 2003/6 (której przedmiotem jest wykorzystywanie poufnych informacji i manipulacje na rynku), jak i rozporządzenie nr 596/2014 (które dotyczy nadużyć na rynku) zawierają przepisy, które, podobnie jak te wskazane w pierwszym z pytań zawartych w niniejszych odesłaniach, dotyczą przetwarzania zapisów o ruchu danych.

55.      Są to zatem przepisy, które w tym szczególnym zakresie, mającym czysto instrumentalny charakter ze względu na ich cel i przedmiot, należy interpretować w kontekście systemu ustanowionego dyrektywą 2002/58.

56.      Wynika to moim zdaniem z art. 12 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2003/6 oraz art. 23 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia nr 596/2014:

–      pierwszy z tych przepisów dotyczy prawa do „żądania wydania [istniejących] rejestrów połączeń telefonicznych”(21);

–      artykuł 23 ust. 2 lit. g) rozporządzenia nr 596/2014 dotyczy „istniejących nagrań rozmów telefonicznych, komunikacji elektronicznej lub zapisów danych o ruchu przechowywanych przez firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe”(22);

–      wreszcie art. 23 lit. h) odnosi się również do „istniejących zapisów danych o ruchu przechowywanych przez operatora telekomunikacyjnego”(23).

57.      Moim zdaniem żaden z tych przepisów nie przyznaje szczególnych uprawnień – innych niż te, o których mowa w dyrektywie 2002/58 – do zatrzymywania danych. Przepisy te ograniczają się do upoważnienia właściwych organów administracji do uzyskania dostępu do danych zatrzymanych (istniejących) na mocy przepisów, które w sposób ogólny regulują przetwarzanie takich danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej, a mianowicie dyrektywy 2002/58.

58.      Również art. 28 rozporządzenia nr 596/2014 (o którego wykładnię zresztą sąd odsyłający nie wnosi) nie mógłby być wykorzystany jako potencjalna autonomiczna podstawa prawna do nałożenia obowiązku zatrzymywania danych w tym zakresie.

59.      Artykuł ten, zatytułowany „Ochrona danych”, ponownie w odniesieniu do „przetwarzania danych osobowych”:

–      potwierdza prawo, a zarazem obowiązek właściwych organów do wypełniania „zada[ń] do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi transponującymi dyrektywę 95/46/WE”;

–      nie odnosi się do obowiązku zatrzymywania danych(24) nakładanego na przedsiębiorstwa łączności elektronicznej, a jedynie do dyrektywy 95/46(25) w zakresie ich ochrony.

60.      To, że autor dyrektywy 2003/6 i rozporządzenia nr 596/2014 nie zajął stanowiska w zakresie obowiązkowego dla operatorów łączności elektronicznej zatrzymywania danych, jest zrozumiałe ze względu na ich chronologię w stosunku do dyrektywy 2002/58. Prawodawca europejski dysponował już tym ostatnim dokumentem, stanowiącym kompleksowe ramy odniesienia dla nakreślenia granic (i wyjątków) tego obowiązku, efektem czego odrębny system zatrzymywania danych służący zwalczaniu nadużyć na rynku był zbędny.

61.      Dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnię dyrektywy 2002/58 należy zatem naturalnie rozszerzyć na profile oparte na zatrzymywaniu danych, które, ze względu na to, że znajdują się w posiadaniu operatorów łączności elektronicznej, mogą być wykorzystywane przez organy prowadzące dochodzenie w ramach zwalczania nadużyć na rynku.

62.      „Istniejące zapisy”, o których mowa w dyrektywie 2003/6 i rozporządzeniu nr 596/2014, mogą być jedynie „zapisami istniejącymi zgodnie z prawem”, tj. dokonanymi zgodnie z dyrektywą 2002/58. To właśnie ta dyrektywa jest tym aktem prawa Unii, który „przewiduje między innymi harmonizację przepisów krajowych wymaganych do zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony życia prywatnego i poufności, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej”(26).

63.      Zgodność z prawem „istniejących zapisów” może być uzasadniona tylko wtedy, gdy ich istnienie jest ostatecznie uzasadnione na mocy przepisów dyrektywy 2002/58.

64.      Rząd francuski sprzeciwia się takiemu podejściu. Podnosi, że odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości powinna ograniczać się do wykładni dyrektywy 2003/6 i rozporządzenia nr 596/2014. Oba te akty w sposób dorozumiany upoważniają państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązku uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych. W przeciwnym razie ich skuteczność zostałaby poważnie osłabiona.

65.      Nie podzielam argumentów rządu francuskiego, lecz nawet gdyby należało je uwzględnić, niewątpliwie to rzekome „dorozumiane upoważnienie” nadal musiałoby spełniać warunki, którym zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości podlegają państwa członkowskie, gdy korzystają z możliwości nałożenia obowiązku uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych na mocy dyrektywy 2002/58.

66.      Innymi słowy gdyby hipotetycznie przyjąć, że dyrektywa 2003/6 i rozporządzenie nr 596/2014 mogą stanowić autonomiczną podstawę zatrzymywania danych (quod non), to zatrzymywanie to musiałoby spełniać te same warunki, którym podlegałoby, gdyby odbywałoby się ono na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu prawa Unii.

67.      Jest tak, ponieważ ostatecznie warunki te są pochodną ochrony zagwarantowanych w karcie praw podstawowych, do których poszanowania odnoszą się dyrektywa 2003/6 i rozporządzenie nr 596/2014. To właśnie na te prawa powołał się Trybunał Sprawiedliwości w rozumowaniu zawartym w wyroku La Quadrature du Net.

68.      Sam rząd francuski – tak jak i inne podmioty uczestniczące w tym postępowaniu – musiał powołać się do rozumowanie zawarte w tym ostatnim wyroku. W niektórych przypadkach (rządu portugalskiego lub Komisji) podkreślono, że stanowi ono wytyczne, jakimi należy się kierować udzielając odpowiedzi na te pytania prejudycjalne; w innych (w szczególności w przypadku rządu irlandzkiego) wniesiono wyraźnie o jego zmianę.

69.      Debata, jaka zaistniała w ramach niniejszego postępowania, dotyczyła zatem przede wszystkim tego, czy należy potwierdzić, czy też zmienić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zgodności z prawem uogólnionego i niezróżnicowanego przechowywania danych o ruchu i danych o lokalizacji w dziedzinie łączności elektronicznej.

2.      Zakaz uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o ruchu oraz przepisy ustawodawcze mające na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego lub zwalczanie poważnej przestępczości

70.      Jak wskazałem w ogłoszonych w tym samym dniu opiniach w sprawie Commissioner of the Garda Síochána oraz w sprawach połączonych SpaceNet i Telekom Deutschland, nie wydaje mi się, aby istniała potrzeba zmiany orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości w odniesieniu do art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58.

71.      W tym kontekście elementy niezbędne do udzielenia odpowiedzi sądowi odsyłającemu wynikają moim zdaniem bezpośrednio z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które zostało podsumowane w wyroku La Quadrature du Net.

72.      Muszę zatem przypomnieć przede wszystkim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości zawarte w tym wyroku, którego pkt 168 podsumowuje je w następujący sposób:

„Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 w związku z art. 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 karty należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie środkom ustawodawczym przewidującym, w celach, o których mowa w tym art. 15 ust. 1, prewencyjne uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych o lokalizacji. Natomiast wspomniany art. 15 ust. 1 w związku z art. 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 karty nie stoi na przeszkodzie przepisom ustawodawczym:

–        umożliwiającym, do celów ochrony bezpieczeństwa narodowego, posłużenie się skierowanym do dostawców usług łączności elektronicznej nakazem uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o ruchu i danych o lokalizacji w sytuacjach, gdy dane państwo członkowskie napotyka poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, które okazuje się rzeczywiste i aktualne lub możliwe do przewidzenia, przy czym decyzja o wydaniu takiego nakazu może być przedmiotem skutecznej kontroli sądu lub niezależnego organu administracyjnego, którego decyzja wywiera wiążący skutek, mającej na celu weryfikację występowania jednej z takich sytuacji oraz poszanowania warunków i gwarancji, które powinny zostać przewidziane, zaś wspomniany nakaz można wydać jedynie na określony czas ograniczony do tego, co ściśle niezbędne, jednak z możliwością przedłużenia w przypadku utrzymywania się tego zagrożenia;

–        przewidującym, do celów ochrony bezpieczeństwa narodowego, zwalczania poważnej przestępczości i zapobiegania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, ukierunkowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych o lokalizacji, którego granice zostają wyznaczone na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych przesłanek w zależności od kręgu osób, których dane dotyczą, lub kryterium geograficznego, na okres ograniczony do tego, co ściśle niezbędne, ale odnawialny;

–        przewidującym, do celów ochrony bezpieczeństwa narodowego, zwalczania poważnej przestępczości i zapobiegania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie adresów IP przydzielonych źródłu połączenia, w okresie ograniczonym do tego, co ściśle niezbędne;

–        przewidującym, do celów ochrony bezpieczeństwa narodowego, zwalczania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa publicznego, uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych dotyczących tożsamości cywilnej użytkowników środków łączności elektronicznej; oraz

–        umożliwiającym, do celów zwalczania poważnej przestępczości oraz, a fortiori, ochrony bezpieczeństwa narodowego, posłużenie się nakazem skierowanym do dostawców usług łączności elektronicznej, w drodze decyzji właściwego organu poddanej skutecznej kontroli sądowej, szybkiego zatrzymywania przez określony czas danych o ruchu i danych o lokalizacji, którymi dysponują ci dostawcy usług,

jeśli środki te zawierają jasne i precyzyjne przepisy zapewniające, że rozpatrywane zatrzymywanie danych jest uzależnione od spełnienia związanych z nim materialnych i proceduralnych warunków oraz że osoby, których dane dotyczą, dysponują skutecznymi gwarancjami chroniącymi przed ryzykiem nadużyć”.

73.      Istotą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie dyrektywy 2002/58 jest pogląd, że użytkownicy środków łączności elektronicznej mają co do zasady prawo oczekiwać, że ich komunikacja i związane z nią dane pozostaną anonimowe i nie będą mogły być rejestrowane bez ich zgody(27).

74.      Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 dopuszcza wyjątki od tego obowiązku zapewnienia poufności. W wyroku La Quadrature du Net zbadano zgodność tych wyjątków z prawami podstawowymi, na których wykonywanie mogą one mieć wpływ(28).

75.      Uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu może być, zdaniem Trybunału, uzasadnione jedynie celem ochrony bezpieczeństwa narodowego, którego znaczenie „wykracza poza inne cele, o których mowa w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58”(29).

76.      W tym wypadku Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przepis ten, w związku z art. 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 karty, „nie stoi co do zasady na przeszkodzie środkowi ustawodawczemu, który zezwala właściwym organom na nakazanie dostawcom usług łączności elektronicznej zatrzymywania danych o ruchu i danych o lokalizacji wszystkich użytkowników środków łączności elektronicznej w ograniczonym okresie, o ile występują wystarczająco konkretne okoliczności, które pozwalają na uznanie, że w danym państwie członkowskim istnieje poważne zagrożenie […] dla bezpieczeństwa narodowego, które jest rzeczywiste i aktualne lub przewidywalne”(30).

77.      W szczególności Trybunał uważa, że „cel ochrony bezpieczeństwa narodowego” „[obejmuje] zapobieganie i ściganie działalności mogącej poważnie zdestabilizować podstawowe struktury konstytucyjne, polityczne lub społeczne kraju, w szczególności bezpośrednio zagrozić społeczeństwu, ludności lub państwu jako takiemu, zwłaszcza takiej jak działalność terrorystyczna”(31).

78.      Wyrok La Quadrature du Net nie byłby jednak należycie rozumiany, gdyby zawarte w nim stwierdzenia dotyczące bezpieczeństwa narodowego mogły zostać bezpośrednio zastosowane do przestępstw, w tym poważnych, które nie są skierowane przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, lecz przeciwko bezpieczeństwu publicznemu lub innym prawnie chronionym interesom.

79.      Trybunał Sprawiedliwości dokonał bowiem starannego rozróżnienia między krajowymi środkami ustawodawczymi, które przewidują prewencyjne, uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych dotyczących ruchu i lokalizacji w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego (pkt 134–139 wyroku La Quadrature du Net), a tymi, które dotyczą walki z przestępczością i ochrony bezpieczeństwa publicznego (pkt 140–151 tego wyroku). Te dwa rodzaje środków nie mogą mieć takiego samego zakresu, gdyż w przeciwnym razie wprowadzenie tego rozróżnienia byłoby pozbawione jakiegokolwiek sensu.

80.      Środki prawne przewidujące zatrzymywanie danych o ruchu i lokalizacji do celów zwalczania poważnej przestępczości zostały wskazane, jak już wspominałem, w pkt 140–151 wyroku La Quadrature du Net. Należy do nich dodać mające ten sam cel akty umożliwiające prewencyjne zatrzymywanie adresów IP i danych dotyczących tożsamości cywilnej osoby (pkt 152–159 tego wyroku), a także „szybkie zatrzymywanie” danych o ruchu i danych o lokalizacji (pkt 160–166 wspomnianego wyroku).

81.      Nadużycia na rynku są niewątpliwie całkowicie naganne, ponieważ naruszają „integralność rynków finansowych oraz zaufanie społeczne do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych”. Z tego samego powodu mogą one, w zależności od przypadku, zostać zakwalifikowane jako czyny karalne, a w najpoważniejszych przypadkach – jako poważne przestępstwa(32).

82.      Dlatego też załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/794(33), odnosząc się do wzajemnej współpracy właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, dotyczącej co najmniej dwóch państw członkowskich lub wspólnego interesu chronionego polityką Unii, obejmuje tym pojęciem, oprócz innych zabronionych zachowań, także „wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku”.

83.      Tymczasem ich charakter czynów zabronionych, nawet jeśli jest poważny, jest taki sam jak wielu innych przestępstw naruszających istotne interesy publiczne lub chronione w ramach prowadzonej przez Unię polityki. Załącznik I do rozporządzenia 2016/794 wymienia inne przykłady poważnej przestępczości: handel narkotykami; działalność związaną z praniem pieniędzy; przemyt imigrantów; handel ludźmi; porwania, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników; przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii; naruszenie praw własności przemysłowej i podrabianie towarów; przestępstwa komputerowe; korupcję; oraz przestępstwa przeciwko środowisku, w tym zanieczyszczenia pochodzące ze statków.

84.      Interesy publiczne chronione poprzez uznanie niektórych z tych zachowań za czyny karalne mogą mieć równie duże lub większe znaczenie niż interesy chronione poprzez karanie nadużyć na rynku. Nie oznacza to jednak, że takie zachowania stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w rozumieniu wyroku La Quadrature du Net(34).

85.      Jak twierdziła Komisja podczas rozprawy, celem realizowanym przez dyrektywę 2003/6 i rozporządzenie nr 596/2014 jest utworzenie rynku wewnętrznego (w szczególności w sektorze rynków finansowych), nie zaś ochrona bezpieczeństwa narodowego(35).

86.      Rozszerzenie pojęcia „zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego” na przestępstwa polegające na nadużyciach na rynku otworzyłoby drogę do uczynienia tego samego w odniesieniu do wielu innych, równie ważnych naruszeń interesów publicznych, które sąd karny z trudem zmieściłby jednak w tym znacznie bardziej restrykcyjnym pojęciu. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości zgodził się na otwarcie tych drzwi, staranne wyważenie leżące u podstaw wyroku La Quadrature du Net okazałoby daremne.

87.      Ostatecznie „istniejące” rejestry lub nagrania, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2003/6 i art. 23 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia nr 596/2914, to te same, które dyrektywa 2002/58, zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości, pozwala zatrzymać w celu zwalczania poważnej przestępczości i ochrony bezpieczeństwa publicznego. W żadnym wypadku nie można ich utożsamiać z danymi zatrzymywanymi w sposób prewencyjny, uogólniony i niezróżnicowany w celu obrony bezpieczeństwa narodowego.

C.      W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

88.      Poprzez drugie pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w przypadku niezgodności francuskich przepisów dotyczących zatrzymywania danych o połączeniach z prawem Unii ich skutki mogą zostać tymczasowo utrzymane w mocy.

89.      Ze względu na datę przedstawienia przez niego wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd odsyłający nie mógł wziąć pod uwagę, że odpowiedź na jego wątpliwości znajdzie się w wyroku (z dnia 6 października 2020 r.) La Quadrature du Net (w szczególności w jego pkt 213–228), który w tym zakresie kontynuuje tradycyjną linię orzeczniczą.

90.      Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości w przypadku stwierdzenia naruszenia art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 w związku z art. 7, 8, 11 i art. 52 ust. 1 karty „sąd odsyłający nie może zastosować przepisu prawa krajowego, który upoważnia go do ograniczenia w czasie skutków stwierdzenia niezgodności z prawem ustawodawstwa krajowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym, którego ma on dokonać na mocy tego prawa”(36).

91.      Powodem jest to, że „jedynie Trybunał może, w drodze wyjątku oraz kierując się nadrzędnymi przesłankami pewności prawa, tymczasowo zawiesić skutki uchylenia przepisów prawa krajowego sprzecznych z podlegającym bezpośredniemu stosowaniu prawem Unii”(37). „[…] [O]graniczenie w czasie skutków wykładni prawa Unii dokonanej przez Trybunał może zostać orzeczone jedynie w samym wyroku, w którym Trybunał rozstrzyga w przedmiocie wykładni, o którą się do niego zwrócono”(38), co nie miało miejsca w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r., Digital Rights Ireland i in.(39).

92.      W konsekwencji jeżeli Trybunał Sprawiedliwości nie uznał za stosowne, by ograniczyć w czasie skutki swojej wykładni dyrektywy 2002/58, sąd odsyłający nie może decydować o rozszerzeniu skuteczności przepisów krajowych niezgodnych z przepisami prawa Unii, które, podobnie jak dyrektywa 2003/6 i rozporządzenie nr 596/2014, należy interpretować w świetle dyrektywy 2002/58.

D.      W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

93.      W tym samym duchu poprzez trzecie pytanie prejudycjalne Cour de cassation (sąd kasacyjny) zmierza do ustalenia, czy sąd krajowy może tymczasowo utrzymać w mocy skutki przepisów „pozwalających funkcjonariuszom niezależnego organu administracyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć na rynku na zażądanie przekazania danych o połączeniach bez uprzedniej kontroli sądu lub innego niezależnego organu administracyjnego”.

94.      Także to pytanie opiera się na założeniu, że przepisy te są same w sobie niezgodne z prawem Unii(40). I to właśnie stwierdza sam sąd odsyłający: mimo że AMF jest niezależnym organem administracyjnym, „przyznana jej śledczym możliwość żądania danych o połączenia bez wcześniejszej kontroli ze strony sądu albo innego niezależnego organu administracyjnego nie była zgodna z wymogami ustanowionymi w art. 7, 8 i 11 karty […] zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez [Trybunał Sprawiedliwości]”(41).

95.      Takie samo rozwiązanie przyjęto w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2021 r., Prokuratuur (Warunki dostępu do danych z zakresu łączności elektronicznej)(42), w którego pkt 51 i następnych podkreślono, że dostęp właściwych organów krajowych do zatrzymanych danych musi podlegać uprzedniej kontroli dokonywanej przez sąd lub niezależny organ administracyjny posiadający status „osoby trzeciej” w stosunku do strony wnioskującej o dostęp do takich danych.

96.      W tych okolicznościach odpowiedź na trzecie pytanie prejudycjalne powinna być identyczna jak odpowiedź na pytanie drugie.

V.      Wnioski

97.      W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał Sprawiedliwości udzielił Cour de cassation (sądowi kasacyjnemu, Francja) następującej odpowiedzi:

1)      Artykuł 12 ust. 2 lit. a) i d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), podobnie jak art. 23 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia (UE) nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6 oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które nakładają na operatorów łączności elektronicznej, w ramach dochodzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych lub manipulacji i nadużyć na rynku, obowiązek uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o ruchu.

2)      Sąd krajowy nie może ograniczyć w czasie skutków niezgodności z prawem Unii przepisów krajowych, które nakładają na dostawców usług łączności elektronicznej obowiązek uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych o ruchu, niezgodny z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) w związku z art. 7, 8, 11 i 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i na mocy których to przepisów organ administracyjny odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć na rynku może uzyskać dane dotyczące połączeń bez uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu administracyjnego.


1      Język oryginału: hiszpański.


2      Zwane dalej, odpowiednio, „opinią w sprawach połączonych SpaceNet i Telekom Deutschland” oraz „opinią w sprawie Commissioner of the Garda Síochána”.


3      Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 2002, L 201, s. 37).


4      Wyrok z dnia 6 października 2020 r., La Quadrature du Net i in. (C‑511/18, C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791); zwany dalej wyrokiem „La Quadrature du Net”.


5      Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.U. 2003, L 96, s. 16).


6      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6 Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. 2014, L 173, s. 1).


7      Wydaje się, że w takiej sytuacji dane dotyczące lokalizacji są wyłączone z tej kwestii, chociaż granica między nimi nie jest całkowicie jasna.


8      W szerokim znaczeniu, które przyjmę w niniejszej opinii, nadużycie na rynku obejmuje „bezprawne zachowanie na rynkach finansowych, a do celów niniejszego rozporządzenia należy je rozumieć jako wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji poufnych oraz manipulacje na rynku” (motyw 7 rozporządzenia nr 596/2014).


9      Conseil constitutionnel (rada konstytucyjna) stwierdziła niezgodność postępowania w sprawie dostępu AMF do danych dotyczących połączeń z prawem do poszanowania życia prywatnego, chronionym na mocy art. 2 Deklaracji praw człowieka i obywatela.


10      Punkt 28 postanowienia odsyłającego w sprawie C‑339/20 i pkt 43 pytania prejudycjalnego w sprawie C‑397/20.


11      Ibidem.


12      Punkty, odpowiednio, 29 i 44 postanowień odsyłających.


13      Wyrok nr 393099 (ECLI:FR:CEASS:2021:393099.20210421). Nie mogę oczywiście w ramach niniejszej sprawy wypowiadać się na temat treści tego wyroku w odniesieniu do zgodności z prawem Unii któregokolwiek z jego fragmentów lub stwierdzeń (w szczególności dotyczących dostępu, w innych celach, do danych zatrzymywanych ze względu na bezpieczeństwo narodowe) lub dokonanej w nim wykładni wyroku La Quadrature du Net. Na rozprawie Komisja oświadczyła, że poddała analizie to, czy należy w jakikolwiek sposób ustosunkować się do tego wyroku, ale nie podjęła jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.


14      Na wniosek Trybunału Sprawiedliwości strony miały możliwość wypowiedzenia się w przedmiocie tego wyroku podczas rozprawy.


15      Punkt 58 wyroku Conseil d’État (rady stanu).


16      Artykuł 2 sentencji wyroku Conseil d’État (rady stanu).


17      Wyrok La Quadrature du Net, pkt 70: „Co się tyczy art. R. 10‑13 CPCE i obowiązku uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzymywania danych dotyczących połączeń, który jest w nim przewidziany, sąd odsyłający […] zauważa, że takie zatrzymywanie umożliwia organowi sądowemu dostęp do danych dotyczących połączeń, które dana osoba wykonała, zanim stała się podejrzana o popełnienie przestępstwa, w związku z czym to zatrzymywanie wykazuje niezrównaną przydatność dla celów wykrywania, stwierdzania i ścigania przestępstw”.


18      Podczas rozprawy rząd francuski poinformował o przyjęciu Loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (ustawy nr 2021‑998 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zapobiegania aktom terroryzmu oraz w sprawie służb wywiadowczych) (JORF nr 176 z dnia 31 lipca 2021 r.). Jej art. 17 zmienia art. L. 34‑1 CPCE. W mającym zostać wydanym później dekrecie należy określić „w zależności od działalności operatorów i charakteru komunikacji, informacje i kategorie danych zatrzymywanych w zastosowaniu [ustępów] IIa i III, ze zmianami, art. L. 34 CPCE”.


19      Punkt 59 wyroku Conseil d’État (rady stanu). W szczególności, jak wynika z art. 1 sentencji tego wyroku, żądane dostosowanie powinno obejmować „okresową ocenę istnienia poważnego, rzeczywistego i obecnego lub przewidywalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego”.


20      Zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 596/2014 „zapisy danych o ruchu” oznaczają zapisy danych dotyczących ruchu w rozumieniu art. 2 akapit drugi lit. b) dyrektywy 2002/58, a mianowicie „wszelkie dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi”.


21      Podkreślenie moje.


22      Podkreślenie moje.


23      Podkreślenie moje.


24      Ustanawia on pięcioletni okres przechowywania danych.


25      Dyrektywa uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1). Przypominam, że w wyroku La Quadrature du Net, pkt 210, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż „[…] podobnie jak w przypadku art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58, uprawnienie przyznane państwom członkowskim na mocy art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 może być wykonywane wyłącznie z poszanowaniem wymogu proporcjonalności, zgodnie z którym odstępstwa od ochrony danych osobowych i jej ograniczenia muszą ograniczać się do tego, co ściśle niezbędne (zob. analogicznie, w odniesieniu do dyrektywy 95/46, wyrok z dnia 7 listopada 2013 r., IPI, C‑473/12, EU:C:2013:715, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo)”.


26      Wyrok La Quadrature du Net, pkt 91.


27      Wyrok La Quadrature du Net, pkt 109.


28      Ibidem, pkt 111–133.


29      Ibidem, pkt 136.


30      Ibidem, pkt 137 (wyróżnienie moje). W tym względzie Trybunał Sprawiedliwości kontynuował swój wywód w następujący sposób: „Nawet jeśli taki środek dotyczy, bez rozróżnienia, wszystkich użytkowników środków łączności elektronicznej, którzy na pierwszy rzut oka nie wydają się wykazywać związku […] z zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego tego państwa członkowskiego, to należy jednak uznać, że istnienie takiego zagrożenia może samo w sobie wskazywać na taki związek” (idem).


31      Wyrok La Quadrature du Net, pkt 135. Niewątpliwie, jak podkreśliłem w pkt 39 opinii w sprawach połączonych SpaceNet i Telekom Deutschland, wymogi te składają się na system bardziej surowy i bardziej rygorystyczny niż ten, który wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w odniesieniu do art. 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zostało to wyraźnie uznane w art. 52 ust. 3 in fine karty. Bez uszczerbku dla faktu, że, jak wskazałem w pkt 40 niniejszej opinii, orzecznictwo ETPC zawarte w wyrokach z dnia 25 maja 2021 r., Big Brother Watch i in. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (CE:ECHR:2021:0525JUD005817013) oraz Centrum for Râttvisa przeciwko Szwecji (CE:ECHR:2021:0525JUD003525208), a także w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r., Zakharov przeciwko Rosji (CE:ECHR:2015:1204JUD004714306) dotyczy przypadków, które nie są porównywalne z tymi omawianymi w niniejszych odesłaniach prejudycjalnych. Ostatecznie rozstrzygnięcia należy szukać poprzez stosowanie przepisów krajowych, które są uznawane za zgodne z wyczerpującymi uregulowaniami zawartymi w dyrektywie 2002/58, w przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości wykładni.


32      Zobacz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużywanie rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz.U. 2014, L 173, s. 179).


33      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. 2016, L 135, s. 53).


34      Jeśli chodzi o możliwość ustanowienia odrębnej kategorii czynów zabronionych, na granicy między bezpieczeństwem narodowym a poważną przestępczością, odsyłam do pkt 51 i 52 mojej opinii w sprawie Commissioner of the Garda Síochána.


35      Przyjmując bardziej krytyczny punkt widzenia, w swoim wystąpieniu ustnym obrona VD przypomniała, w jaki sposób to bezpieczeństwo narodowe zostało w totalitarnych systemach politycznych, które wszędzie doszukują się zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, powiązane z szeregiem czynów zabronionych.


36      Wyrok La Quadrature du Net, pkt 220.


37      Ibidem, pkt 216.


38      Idem.


39      Sprawy połączone C-293/12 i C-594/12 (EU:C2014:238).


40      Jak już wspomniałem, art. L. 621‑10 CMF został uchylony przez Conseil constitutionnel (radę konstytucyjną). W swym wyroku z dnia 21 kwietnia 2021 r. Conseil d’État (rada stanu) kilkakrotnie potwierdziła, że dostęp do danych musi być poprzedzony kontrolą sądową lub kontrolą niezależnego organu posiadającego odpowiednie w tym względzie uprawnienia.


41      Punkty 28 i 43 postanowień odsyłających. Orzecznictwo, do którego się odwołuje, zostało zapoczątkowane wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 r., Tele2 Sverige i Watson i in. (C‑203/15 i C‑698/15, EU:C:2016:970), pkt 120.


42      Sprawa C‑746/18, EU:C:2021:152.