Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Heath/ЕЦБ

(Дело F-121/10)1

(Публична служба — Служители на ЕЦБ — Пенсионноосигурителна схема — Пенсионен план — Годишно увеличение на пенсиите — Хармонизирани индекси на потребителските цени — Становище на актюера по пенсионния план — Консултации с Комитета по персонала — Консултации с надзорния комитет — Право на колективно договаряне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michael Heath (Southampton, Обединено кралство) (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответник: Европейска централна банка (представители: P. Embley, E. Carlini и адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Отмяна на извлеченията по пенсионната партида на жалбоподателя за месец януари 2010 г. и следващите месеци, доколкото в тях пенсията му се увеличава с 0,6 % след годишната корекция на пенсиите за 2010 г., и обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Heath понася направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската централна банка.

____________

1 ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 67.