Language of document : ECLI:EU:F:2012:180

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 11. decembrī

Lieta F‑122/10

Giorgio Cocchi un Nicola Falcione

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensija – Valsts pensiju sistēmā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana – Pārskaitīšanas piedāvājuma atsaukšana – Akts, ar kuru nav piešķirtas subjektīvas tiesības vai citas līdzīgas priekšrocības

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar ko G. Cocchi un N. Falcione lūdz, pirmkārt, atcelt lēmumus, ar kuriem Eiropas Komisija atsauca savus piedāvājumus pēc prasītāju lūguma par valsts pensiju sistēmā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanu, un, otrkārt, piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

Nolēmums Atcelt Komisijas lēmumus. Pārējā daļā prasības pieteikumu noraidīt. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu trešdaļu no prasītāju tiesāšanās izdevumiem. Prasītāji sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem paši.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pensijas – Pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtās pensijas tiesības – Pārskaitīšana uz Savienības sistēmu – Dalībvalstu un attiecīgās iestādes pienākumi – Apjoms – Iestādes pienākums pārskaitīt ierēdnim kapitālu, kas atspoguļo valsts pensiju sistēmā iegūtās pensijas tiesības – Neesamība

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Piedāvājums pārskaitīt Savienības sistēmā pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Iekļaušana – Pārskaitīšanas piedāvājuma atsaukšana, pirms ierēdnis to ir pieņēmis – Nelabvēlīga akta neesamība

(Civildienesta noteikumu 90.  un 91. pants, VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Administrācijas akti – Atsaukšana – Prettiesiski akti – Nosacījumi – Saprātīga termiņa un tiesiskās paļāvības aizsardzības principa ievērošana – Iespējas atsaukties uz tiesiskās paļāvības aizsardzību, lai saglabātu spēkā acīmredzami prettiesisku tiesību aktu, neesamība – Izņēmums – Iestādes rīcība, kas ļauj ticēt, ka tiesību akts ir tiesisks

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

4.      Tiesvedība – Pārbaude pēc būtības pirms pieņemamības pārbaudes –Pieļaujamība

1.       No Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta normām izriet, ka, ja ierēdnis iesniedz lūgumu pārskaitīt viņa pensijas tiesības, piemērojot šīs normas, un ja šis lūgums atbilst šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem, pensiju sistēmas pārvaldītājai organizācijai, kurā ierēdnis iepriekš ir ieguvis pensijas tiesības, vēlāk – iestādei, kurā viņš ir iesniedzis lūgumu par šo tiesību pārskaitīšanu, ir šādi pienākumi – pirmajai no tām: aprēķināt kapitāla summu, kas atspoguļo ierēdņa iegūtās tiesības, un otrajai no tām: iesniegt viņam priekšlikumu, kurā norāda rezultātu ikgadējos papildu pensijas maksājumos, kurš radīsies šīs iespējamās pārskaitīšanas rezultātā.

Tomēr nedz šī norma, nedz kāds cits teksts vai princips neatļauj iestādēm no valsts pensiju sistēmām saņemt kapitālu, kas atspoguļo tās pensijas tiesības, kuras ierēdnis varēja iegūt pēc savas stāšanās darbā iestādēs, un pārskaitīt šo kapitālu, ko nevar ņemt vērā, aprēķinot šī ierēdņa ikgadējos maksājumus saskaņā ar Civildienesta noteikumos paredzēto pensiju sistēmu.

(skat. 36. un 69. punktu)

2.       Priekšlikums, kurā iestāde norāda ierēdnim rezultātu pensijas ikgadējos papildu maksājumos, kas rodas iespējamās šo pensijas tiesību pārskaitīšanas rezultātā, ir viņam nelabvēlīgs akts.

Savukārt tik ilgi, kamēr ierēdnis nav piekritis iestādes viņam sniegtajam priekšlikumam, šāds priekšlikums viņam nepiešķir nedz subjektīvas tiesības, nedz līdzīgas priekšrocības. Šādā gadījumā iestāde var atsaukt šo priekšlikumu, neievērojot termiņa nosacījumu, jo šāda atsaukšana nav ierēdnim nelabvēlīgs akts. Būtībā ierēdnim Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktā piešķirto tiesību pārskaitīt kapitālu, kas atspoguļo viņa iegūtās pensijas tiesības pirms stāšanās darbā Savienībā, priekšmets ir viņam sniegt tiesības, kuru izmantošana nav atkarīga no viņa paša izvēles.

Tomēr, skaitot no dienas, kad ierēdnis ir izteicis savu piekrišanu priekšlikumam, iestāde atzīst ierēdņa subjektīvās tiesības, tādējādi šī priekšlikuma atsaukšana noteikti ir jāanalizē kā viņam nelabvēlīga.

(skat. 37. un 41.–43. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1981. gada 20. oktobris, 137/80 Komisija/Beļģija, 13. punkts.

3.      Ja tiesību akti, ar kuriem ir piešķirtas subjektīvās tiesības vai līdzīgas priekšrocības, ir prettiesiski, tos izdevušām iestādēm principā ir tiesības tos atsaukt saprātīgā termiņā ar atpakaļejošu spēku. Tomēr šīs pēdējās tiesības var tikt ierobežotas ar vajadzību ievērot akta adresāta, kurš varēja uzticēties tā likumībai, tiesisko paļāvību. Šādā gadījumā šie tiesību akti pat saprātīgā termiņā nav atsaucami ar atpakaļejošu spēku. Tomēr ierēdnis nevar atsaukties uz tiesiskās paļāvības principu, lai apstrīdētu tāda akta atsaukšanu, kas ir pieņemts bez jebkāda juridiska pamata.

Tomēr prettiesiska priekšlikuma par pensijas ikgadējo maksājumu noteikšanu pēc lūguma pārskaitīt pensijas tiesības, kuras iestāde, kas nav norādījusi uz to galīgā rakstura neesamību, ir aprēķinājusi aptuvenā veidā, atsaukšana notiek, pārkāpjot tiesiskās paļāvības principu, ja akta adresāts nav jurists, kurš zina Civildienesta noteikumus šajā jomā, un ja pieļautais prettiesiskums nav acīmredzams, tādējādi šī persona varēja uzticēties tā likumībai.

(skat. 53., 56.–59., 67. un 74. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 27. septembris, T‑416/04 Kontouli/Padome, 161. punkts.

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2010. gada 12. maijs, T‑491/08 P Bui Van/Komisija, 44. punkts.

4.      Savienības tiesa var novērtēt, vai pareizas tiesvedības interesēs prasību vajag katrā ziņā noraidīt pēc būtības, nelemjot par pieņemamību.

(skat. 66. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2002. gada 26. februāris, C‑23/00 P Padome/Boehringer, 51. un 52. punkts.