Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2011. gada 15. februārī

Lieta F‑18/10

Georges Capidis

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru G. Capidis lūdz atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 30. aprīļa lēmumu, ar kuru viņam tika uzlikts disciplinārsods – pazemināšana pakāpē

Nolēmums Izslēgt lietu F‑18/10 Capidis/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus saskaņā ar savā starpā panākto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)