Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 15 lutego 2011 r.


Sprawa F-18/10


Georges Capidis

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której G. Capidis żąda stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nałożenia na niego kary dyscyplinarnej w postaci zdegradowania go o jedną grupę zaszeregowania.

Orzeczenie: Sprawa F‑18/10 Capidis przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty stosownie do zawartego między sobą porozumienia.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)