Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 15 февруари 2011 г. — Capidis/Комисия

(Дело F-18/10)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 134, 22.5.2010 г., стр. 56