Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums – Andres u.c./ECB

(lieta F-15/10) 1

Civildienests – ECB personāls – Pensiju shēmas reforma – Pensijas plāna iesaldēšana – Pensiju shēmas īstenošana – Apspriešanās ar uzraudzības komiteju – Apspriešanās ar personāla komiteju – Apspriešanās ar ģenerālpadomi – Apspriešanās ar ECB Padomi – Pensiju shēmas novērtējums reizi trīs gados – Darba nosacījumu pārkāpums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Samērīguma princips – Iegūtās tiesības – Tiesiskās noteiktības un paredzamības princips – Pienākums sniegt informāciju

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Andres u.c. (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji – L. Levi un M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka (ECB) (pārstāvji – C. Kroppenstedt un F. Malfrère, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)PriekšmetsPirmkārt, prasība atcelt prasītāju paziņojumus par algu par 2009. gada jūniju, kā arī visus vēlākos un turpmākos paziņojumus par algu tiktāl, ciktāl ar šiem paziņojumiem tiek īstenota 2009. gada 4. maijā pieņemtā pensiju shēmas reforma. Otrkārt, prasība atlīdzināt prasītāju ciestos zaudējumus.Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Andres un 168 citi prasītāji, kuru vārdi iekļauti pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.