Language of document :

Жалба, подадена на 10 март 2010 г. - M. Almeida Campos и др./Съвет

(Дело F-16/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: M. Almeida Campos (Брюксел, Белгия) и др. (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията да не се повишат жалбоподателите в степен AD 12 в процедурата по повишаване за 2009 г. и доколкото е необходимо на решенията да се повишат в тази степен, в същата процедура за повишаване, длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка на повишените, публикуван в съобщения до персонала № 97/09 от 27 април 2009 г. и № 93/09 от 13 май 2009 г.

Искания на жалбоподателите

Да се отменят решенията да не се повишат жалбоподателите в степен AD 12 в процедурата по повишаване за 2009 г.,

доколкото е необходимо да се отменят решенията да се повишат в тази степен, в същата процедура за повишаване, длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка на повишените, публикуван в съобщения до персонала № 97/09 от 27 април 2009 г. и № 93/09 от 13 май 2009 г;

да се осъди Съветът на европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________