Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2010 r. - Daake przeciwko OHIM

(Sprawa F-17/10)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Simone Daake (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 4 grudnia 2009 r. oddalającej wniesione przez skarżącą roszczenia odszkodowawcze.

Żądania strony skarżącej

zasądzenie od OHIM odszkodowania za szkodę w wysokości różnicy pomiędzy

z jednej strony jej rzeczywistym wynagrodzeniem związanym z jej formalnym zaszeregowaniem jako pracownika kontraktowego na podstawie art. 3a WZIP od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2008 r. oraz wypłacanym na jej rzecz od dnia 1 listopada 2008 r. do dzisiaj zasiłkiem dla bezrobotnych a

z drugiej strony należnym jej wynagrodzeniem jako członkowi personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. a) WZIP od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2008 r. oraz należnym jej od dnia 1 listopada 2008 r. do dzisiaj zasiłkiem dla bezrobotnych obliczonym na podstawie wynagrodzenia przysługującego jej za październik 2008 r. zgodnie z art. 2 lit. a) WZIP -

jak również za powstały w wyniku tego działania uszczerbek w zabezpieczeniu emerytalnym oraz innych odszkodowaniach, wynagrodzeniach i dodatkach związanych z awansem, który w dniu 1 kwietnia 2008 r. należało uznać za zasadny i wynikający z wypełnianych przez nią obowiązków,

jak również - w zakresie niezbędnym do uwzględnienia wniesionego roszczenia odszkodowawczego - stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 6 maja 2009 r. i z dnia 4 grudnia 2009 r.;

zasądzenie od OHIM zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z dyskryminacji skarżącej względem innych pracowników OHIM w wysokości zależnej od uznania Sądu;

obciążenie pozwanego OHIM kosztami postępowania.

____________