Language of document :

Žaloba podaná 15. marca 2010 - Daake/ÚHVT

(vec F-17/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Simone Daake (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ÚHVT zo 4. decembra 2009, ktorým sa zamietol návrh žalobkyne na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

uložiť ÚHVT povinnosť, aby jej nahradil majetkovú ujmu vo výške rozdielu medzi:

na jednej strane, jej skutočným príjmom podľa jej formálneho zaradenia ako zmluvného zamestnanca na základe článku 3a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (ďalej len "PZOZ") od 1. novembra 2005 do 31. októbra 2008 a dávok v nezamestnanosti, ktoré jej boli vyplatené od 1. novembra 2008 do dnešného dňa, a

na druhej strane, jej príjmom, na ktorý má nárok ako dočasný zamestnanec na základe článku 2 písm. a) PZOZ od 1. novembra 2005 do 31. októbra 2008, ako aj dávok v nezamestnanosti, na ktoré jej vznikol nárok od 1. novembra 2008 do dnešného dňa, vypočítaných na základe jej prislúchajúcej mzdy za október 2008 na základe článku 2 písm. a) PZOZ -

ako aj nahradiť tým vzniknuté straty na dôchodkových dávkach a iných odmenách, mzdách a zvýhodneniach pri zohľadnení primeraného povýšenia zohľadňujúceho jej pracovné výsledky k 1. aprílu 2008,

ako aj - pokiaľ je to nevyhnutné na účely poskytnutia požadovanej náhrady škody - zrušiť rozhodnutia ÚHVT zo 6. mája 2009 a 4. decembra 2009;

uložiť ÚHVT povinnosť, aby jej nahradil nemajetkovú ujmu spôsobenú diskrimináciou voči ostatným zamestnancom ÚHVT v rozsahu určenom Súdom

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________