Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Liège (Belgicko) 26. novembra 2020 – VT/Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

(vec C-641/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VT

Žalovaný: Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

Prejudiciálna otázka

Keď sa členský štát rozhodne odobrať utečencovi jeho postavenie podľa článku 11 smernice 2011/951 , a následne mu odobrať povolenie na pobyt a nariadiť opustenie územia, majú sa články 7 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území2 , v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, vykladať tak, že znamenajú, že dotknutá osoba si zachováva predbežné právo alebo pobyt, ako aj svoje sociálne práva počas preskúmania súdneho prostriedku nápravy podaného proti rozhodnutiu o ukončení pobytu a o návrate?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9).

2 Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98.