Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 1 grudnia 2020 r. – XG / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-647/20)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XG.

Druga strona postępowania: Autoridade Tributária e Aduaneira.

Pytania prejudycjalne

Czy zyski kapitałowe osiągnięte z transakcji dotyczącej nieruchomości, która polegała na sprzedaży nieruchomości nabytej przez portugalskiego obywatela niebędącego rezydentem Unii Europejskiej, mogą zostać opodatkowane według systemu dyskryminującego w wyższej kwocie w stosunku do podatników będących rezydentami, którzy korzystają z 50 % obniżenia zysku kapitałowego będącego podstawą obliczenia podatku dochodowego, na mocy art. 65 ust. 1 lit. a) TFUE?

____________