Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polska) w dniu 26 listopada 2020 r. – W. J. przeciwko L. J. et J. J. reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową A. P.

(Sprawa C-644/20)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: W. J.

Strona pozwana: L. J. et J. J. reprezentowani przez przedstawicielkę ustawową A. P.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 ust. 1 i 2 Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, zatwierdzonego w imieniu Wspólnoty Europejskiej, decyzją Rady 2009/941/WE z dnia 30 listopada 2009 r.1 należy interpretować w ten sposób, że wierzyciel będący dzieckiem może uzyskać nowe miejsce zwykłego pobytu w państwie, w którym został bezprawnie zatrzymany, w przypadku nakazania przez sąd powrotu wierzyciela do państwa, w którym miał zwykły pobyt bezpośrednio przed bezprawnym zatrzymaniem?

____________

1 Dz. U. 2009, L 331, s. 17