Language of document :

Valitus, jonka PV on tehnyt 23.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) yhdistetyissä asioissa T-786/16 ja T-224/18, PV v. komissio, 30.1.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-640/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: PV (edustaja: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

yhdistetyissä asioissa T-786/16 ja T-224/18 30.1.2020 annettu tuomio on kumottava

tämä asia sekä yhdistetyt asiat T-786/16 ja T-224/18 on ratkaistava, kuten unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 artiklassa määrätään

vastaaja on velvoitettava korvaamaan asian C-111/20 P oikeudenkäyntikulut sekä kaikki muut asioissa T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 ja T-224/18 R2 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste koskee SEUT 72 ja SEUT 270 artiklan sekä henkilöstösääntöjen 23 artiklan virheellistä tulkintaa ja unionin yleisen tuomioistuimen esittämää näkemystä, jonka mukaan henkilöstösäännöt ovat yksinomainen oikeuslähde toimihenkilöiden ja heidän toimielimensä välisten riitojen ratkaisemiseksi.

Toinen valitusperuste koskee SEU 4 artiklan, perusoikeuskirjan 41 artiklan ja henkilöstösääntöjen 11 a artiklan rikkomista.

Kolmas valitusperuste koskee yleisen oikeusperiaatteen ”fraus omnia corrompit” loukkaamista ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan rikkomista.

Neljäs valitusperuste koskee perusoikeuskirjan 1, 3, 4, 31 ja 41 artiklan sekä henkilöstösääntöjen 1 e ja 12 a artiklan rikkomista.

Viides valitusperuste koskee vääristeltyjen asiakirjojen käyttöä, henkilöstösääntöjen 59 artiklan 1 kohdan kolmannen ja viidennen alakohdan tulkintaa vääristyneellä tavalla sekä 6.7.2014 päivätyn komission sisäisen päätöksen 92-2004 rikkomista.

Kuudes valitusperuste liittyy tahallisiin virheisiin sovellettaessa periaatetta, joka koskee sopimusvelvoitteiden toteuttamatta jättämistä vastavuoroisia velvoitteita sisältävissä sopimussuhteissa sillä perusteella, ettei toinen sopimuspuoli ole toteuttanut omia velvoitteitaan.

Seitsemäs valitusperuste koskee perusoikeuskirjan 41 artiklan ja henkilöstösääntöjen 25 artiklan rikkomista sekä tahallista tietojen salaamista, joka liittyy siihen, että henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) on syyllistynyt maksamatta jääneiden palkkojen, joiden määrä on 21 593,64 euroa, väärinkäyttöön.

Kahdeksas valitusperuste, jonka mukaan ensimmäisen kurinpitomenettelyn CMS 13/087 kumoamiseen liittyneitä seurauksia on laiminlyönnin takia vääristelty.

Yhdeksäs valitusperuste, joka koskee perusoikeuskirjan 15 artiklan rikkomista.

Kymmenes valitusperuste, johon vedotaan toissijaisesti ja jonka mukaan on rikottu kieltoa lausua kanteen ulkopuolisesta seikasta (ultra petita).

____________