Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 mars 2021 (begäran om förhandsavgörande från Westminster Magistrates’ Court - Förenade kungariket) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot PI

(Mål C-648/20)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 8.1 c – Europeisk arresteringsorder som utfärdats av en åklagarmyndighet i en medlemsstat för lagföring på grundval av en frihetsberövande åtgärd som beslutats av samma myndighet – Ingen domstolskontroll före överlämnandet av den eftersökta personen – Följder – Effektivt domstolsskydd – Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Westminster Magistrates’ Court

Part i målet vid den nationella domstolen

PI

Domslut

Artikel 8.1 c i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, i dess lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009, jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och EU-domstolens praxis, ska tolkas så, att kraven för att en person som är föremål för en europeisk arresteringsorder för lagföring ska anses åtnjuta ett effektivt domstolsskydd inte är uppfyllda när både den europeiska arresteringsordern och det rättsliga beslut som den hänför sig till har fattats av en åklagare, som visserligen kan kvalificeras som ”utfärdande rättslig myndighet” i den mening som avses i artikel 6.1 i det rambeslutet, men varken den europeiska arresteringsordern eller det rättsliga beslutet kan underkastas domstolsprövning i den utfärdande medlemsstaten före överlämnande av den person som eftersöks av den verkställande medlemsstaten.

____________

(1 ) EUT C 62, 22.2.2021.