Language of document :

Valitus, jonka Évariste Boshab on tehnyt 13.4.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-111/19, Boshab v. neuvosto, 3.2.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-242/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Évariste Boshab (edustajat: asianajajat T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan ja A. Guillerme)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 3.2.2021 antaman tuomion Évariste Boshab vastaan Euroopan unionin neuvosto (T-111/19)

hyväksyy valituksen ja kumoaa 10.12.2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1940 siltä osin kuin siinä pysytetään kantajan nimi päätöksen 2010/788/YUTP liitteen 8 kohdassa ja 10.12.2018 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1931 siltä osin kuin siinä pysytetään kantajan nimi asetuksen (EY) N:o 1183/20051 liitteen I 8 kohdassa

velvoittaa Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut kahdessa oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuin 3.2.2021 antaman tuomion Évariste Boshab vastaan Euroopan unionin neuvosto, T-111/19, ja vetoaa valituksensa tueksi kahteen oikeusperusteeseen, jotka liittyvät puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen.

Ensimmäisessä valitusperusteessa valittaja esittää, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut puolustautumisoikeuksia ja erityisesti valittajan oikeutta tulla kuulluksi, koska

–    se on todennut, että Euroopan unionin neuvoston myöhäinen tiedonanto ilman, että valittaja olisi voinut tehdä huomautuksia ennen kyseisten rajoittavien toimenpiteiden uudistamispäätöstä, ei tarkoita oikeuden tulla kuulluksi loukkaamista, koska se ei ole uusi seikka; ja

–    se ei ole tehnyt johtopäätöksiä siitä, ettei neuvosto ole käsiteltävässä asiassa tehnyt minkäänlaista tarkistusta.

Toisessa valitusperusteessa valittaja esittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt ilmeisen arviointivirheen, koska

–    se ei ole ottanut huomioon sitä, että rajoittavat toimenpiteet ovat luonteeltaan turvaavia ja lähtökohtaisesti väliaikaisia, ja niiden kesto riippuu aina ne hyväksyttäessä vallinneiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen kestosta sekä niiden säilyttämisen tarpeesta, kun otetaan huomioon niihin liittyvän tavoitteen toteuttaminen

–    se ei ole todennut, ettei neuvoston esittämillä seikoilla voitu millään tavoin perustella sellaista toimintaa, joka täyttäisi riidanalaisiin luetteloihin kirjaamisen edellytykset eli toimet ovat vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia; ja

–    se ei ole todennut, että neuvosto ei ole tutkinut valittajan tutkintamenettelyssä toimittamia seikkoja, eikä se ole tehnyt tätä koskevia omia tarkastuksia.

____________

1 Tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan 18.7.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1183/2005 (EUVL 2005, L 193, s. 1).