Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 13. aprīlī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Lieta C-238/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītāja: Porr Bau GmbH

Atbildētāja: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2008/98/EK 1 6. panta 1. punktam pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram atkritumu stadijas beigas ir konstatējamas tikai tad, kad atkritumi vai esošās vielas, vai no tām iegūtās vielas tiek tieši izmantotas kā izejvielu vai no primārajām izejvielām saražotu produktu aizstājējas vai tika sagatavotas atkārtotai izmantošanai?

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Direktīvas 2008/98 6. panta 1. punktam pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram izraktā materiāla atkritumu stadijas beigas var tikt agrākais konstatētas brīdī, kad tiek aizstātas izejvielas vai no primārajām izejvielām saražotie produkti?

Gadījumā, ja uz pirmo un/vai otro jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Direktīvas 2008/98 6. panta 1. punktam pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram izraktā materiāla atkritumu stadija nevar beigties, ja pilnībā vai daļēji netiek ievērotas formālās prasības (it īpaši uzskaites un dokumentācijas pienākumi), kurām nav ar vidi saistītas ietekmes uz veikto pasākumu, lai gan izraktais materiāls neapšaubāmi nesasniedz robežlielumu (kvalitātes klasi), kas ir jāievēro saistībā ar paredzēto konkrēto izmantošanas mērķi?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV 2008, L 312, 3. lpp.).