Language of document :

Жалба, подадена на 28 юли 2020 г. — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics и Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Комисия

(Дело T-480/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Египет), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (представители: B. Servais и V. Crochet, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 на Комисията от 12 юни 2020 година за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет1 и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/492 на Комисията за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет, доколкото се отнася до жалбоподателите;

да осъди Комисията и встъпилите в нейна подкрепа страни да заплатят съдебните разноски в настоящото производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват шест основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание, с което се твърди, че методологията на Комисията за изчисляване на маржа на субсидията на жалбоподателите нарушава член 1, параграф 1, член 5, параграф 1, член 6, член 12, параграф 1, буква в) и член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз2 .

Второ основание, с което се твърди, че решението на Комисията да наложи изравнителни мерки по отношение на финансовите вноски на китайските публични органи нарушава член 2, букви a) и б), член 3, параграф 1, буква a), член 4, параграфи 2 и 3) от Регламент (ЕС) 2016/1037.

Трето основание, с което се твърди, че решението на Комисията относно предоставянето на земя на Jushi нарушава правото на жалбоподателите на защита и член 30 от основния регламент, както и член 3, параграф 2, член 5 и член 6, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/1037.

Четвърто основание, с което се твърди, че решението на Комисията да наложи изравнителни мерки по отношение на схемите за намаляване на вносните мита за внесени материали, използвани от Jushi, нарушава член 3, параграф 1, буква a), подточка ii) и параграф 2 и член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037.

Пето основание, с което се твърди, че решението на Комисията да наложи изравнителни мерки по отношение на данъчното облагане на загуби от курсови разлики нарушава член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/1037.

Шесто основание, с което се твърди, че методологията на Комисията за определяне на маржа на подбиване на цените, що се отнася до жалбоподателите, нарушава член 1, параграф 1), член 2, буква г) и член 8, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037.

____________

1     ОВ L 189, 2020 г., стр. 1.

2     Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (ОВ L 176, 2016 г., стр. 55).