Language of document :

Sag anlagt den 28. juli 2020 – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics og Jushi Egypt for Fiberglass Industry mod Kommissionen

(Sag T-480/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egypten) og Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (ved advokaterne B. Servais og V. Crochet)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 af 12. juni 2020 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten 1 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten annulleres, for så vidt som den vedrører sagsøgerne.

Europa-Kommissionen og enhver intervenient, der gives tilladelse til at støtte Kommissionen, tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne fremsat seks anbringender.

Med det første anbringende gøres gældende, at Kommissionens metode til beregning af sagsøgernes subsidieringsmargen er i strid med artikel 1, stk. 1, artikel 5, stk. 1, artikel 6, artikel 12, stk. 1, litra c), og artikel 24, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union 2 .

Med det andet anbringende gøres gældende, at Kommissionens afgørelse om at udligne den økonomiske støtte, som blev tildelt af kinesiske offentlige organer, er i strid med artikel 2, litra a) og b), artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2016/1037.

Med det tredje anbringende gøres gældende, at Kommissionens afgørelse om levering af jord til Jushi er i strid med sagsøgernes ret til forsvar og med artikel 30 samt artikel 3, stk. 2, artikel 5 og artikel 6, litra d), i forordning (EU) 2016/1037.

Med det fjerde anbringende gøres gældende, at Kommissionens afgørelse om udligning af nedslagsordningen for importafgifter på Jushis importerede materialer er i strid med artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii), artikel 3, stk. 2, og artikel 5 i forordning (EU) 2016/1037.

Med det femte anbringende gøres gældende, at Kommissionens afgørelse om udligning af den skattemæssige behandling af valutakurstab er i strid med artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2016/1037.

Med det sjette anbringende gøres gældende, at Kommissionens metode til beregning af underbudsmarginen i forhold til sagsøgerne er i strid med artikel 1, stk. 1, artikel 2, litra d), og artikel 8, stk. 1, 2 og 5, i forordning (EU) 2016/1037.

____________

1     EUT 2020, L 189, s. 1.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8.6.2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT 2016, L 176, s. 55).