Language of document :

28. juulil 2020 esitatud hagi – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics ja Jushi Egypt for Fiberglass Industry versus komisjon

(kohtuasi T-480/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egiptus), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (esindajad: advokaadid B. Servais ja V. Crochet)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada hagejaid puudutavas osas komisjoni 12. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/776, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit teatavate kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes1 ning muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) 2020/492, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit teatavate kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes.

mõista kohtukulud välja komisjonilt ja kõikidelt menetlusse astujatelt, kellele võidakse anda luba astuda menetlusse komisjoni nõuete toetuseks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

Esimene väide, et komisjoni metoodika hagejate subsiidiumimarginaali arvutamiseks rikub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed2 , artikli 1 lõiget 1, artikli 5 lõiget 1, artiklit 6, artikli 12 lõike 1 punkti c ja artikli 24 lõiget 1.

Teine väide, et komisjoni otsus tasakaalustada Hiina avalik-õiguslike üksuste antud rahaline toetus rikub määruse (EL) 2016/1037 artikli 2 punkte a ja b, artikli 3 lõike 1 punkti a ning artikli 4 lõikeid 2 ja 3.

Kolmas väide, et komisjoni otsus, mis puudutab Jushi’le maa andmist rikub hagejate kaitseõigust ja määruse (EL) 2016/1037 artiklit 30 ning alusmääruse artikli 3 lõiget 2, artiklit 5 ja artikli 6 punkti d.

Neljas väide, et komisjoni otsus tasakaalustada Jushi’le imporditud seadmete tollimaksu vähendamine rikub määruse (EL) 2016/1037 artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii, artikli 3 lõiget 2 ja artiklit 5.

Viies väide, et komisjoni otsus tasakaalustada valuutakursi vahede maksustamislahendus rikub määruse (EL) 2016/1037 artikli 3 lõiget 2 ja artikli 4 lõike 2 punkti c.

Kuues väide, et komisjoni metoodika hindade allalöömise marginaalide kindlaksmääramiseks hagejate suhtes rikub määruse (EL) 2016/1037 artikli 1 lõiget 1, artikli 2 lõiget d ning artikli 8 lõikeid 1, 2 ja 5.

____________

1 ELT 2020, L 189, lk 1.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud) (ELT 2016, L 176, lk 55).