Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2023 – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics a Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Komisia

(vec T-480/20)1

(„Subvencie – Dovoz určitých tkaných alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Číne a v Egypte – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/776 – Konečné vyrovnávacie clo – Výpočet výšky subvencie – Pripísateľnosť subvencie – Právo na obhajobu – Zjavne nesprávne posúdenie – Systém vrátenia dovozných ciel – Daňové zaobchádzanie s kurzovými stratami – Výpočet rozpätia cenového podhodnotenia“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Soukhna, Egypt), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Soukhna) (v zastúpení: B. Servais a V. Crochet, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Kienapfel, G. Luengo a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Tech-Fab Europe eV (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Ruessmann a J. Beck, advokáti)

Predmet veci

Svojou žalobou založenou na článku 263 ZFEÚ žalobkyne navrhujú zrušenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/776 z 12. júna 2020, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/492, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte (Ú. v. EÚ L 189, 2020, s. 1), v rozsahu, v akom sa ich týka

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE a Jushi Egypt for Fiberglass Fabrics Industry SAE znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Tech-Fab Europe eV znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 304, 14.9.2020.