Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d’appel de Versailles (Frankrig) den 13. august 2014 – Groupe Steria SCA mod Ministère des finances et des comptes publics ni

(Sag C-386/14)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour administrative d’appel de Versailles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Groupe Steria SCA

Sagsøgt: Ministère des finances et des comptes publics

Præjudicielt spørgsmål

Skal EF-traktatens artikel 43, nu artikel 49 TEUF, om etableringsfrihed fortolkes således, at den er til hinder for, at et moderselskab i medfør af lovgivningen om den franske ordning for skattemæssig integration har krav på, at den medregnede forholdsmæssige andel af omkostninger og udgifter, fastsat til 5% af det samlede nettoudbytte, som dette moderselskab alene har modtaget fra de hjemmehørende selskaber, der deltager i en integreret koncern, når moderselskabet ifølge den nævnte lovgivning ikke har denne mulighed for så vidt angår det udbytte, som det modtager fra dets datterselskaber, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som det objektivt set ville kunne vælges at lade være omfattet af integrationsordningen, såfremt datterselskaberne havde været hjemmehørende i Frankrig?