Language of document :

Presuda Suda (drugo vijeće) od 2. rujna 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour administrative d'appel de Versailles - Francuska) – Groupe Steria SCA protiv Ministère des Finances et des Comptes publics

(predmet C-386/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Porezno zakonodavstvo – Sloboda poslovnog nastana – Direktiva 90/435/EEZ – Članak 4. stavak 2. – Prekogranična raspodjela dividendi – Porez na dobit pravnih osoba – Oporezivanje korporacijskih grupa (francuska ,porezna integracija’) – Izuzeće od plaćanja poreza na dividende koje su isplatile društva kćeri koja pripadaju porezno integriranoj korporacijskoj grupi – Uvjet boravka – Dividende koje su isplatile inozemna društva kćeri – Troškovi i tereti koji se ne odbijaju a odnose se na udio kapitala)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Groupe Steria SCA

Tuženik: Ministère des Finances et des Comptes publics

Izreka

Članak 49. UFEU-a treba tumačiti u smislu da se protivi tome da zakonodavstvo države članice koje se odnosi na sustav porezne integracije dopušta integracijskom matičnom društvu neutralizaciju ponovnog uračunavanja dijela troškova i tereta, određenog u jedinstvenoj stopi od 5 % neto iznosa dividendi koje je to društvo primilo jedino od tuzemnih društava koja su u sastavu integracije, dok to zakonodavstvo tom matičnom društvu odbija takvo pravo za dividende koje mu raspodjeljuju njegova društva kćeri sa sjedištem u drugoj državi članici koja bi, da su tuzemna, objektivno bila podobna u slučaju izbora u tom smislu.

____________

1 SL C 372, 20. 10. 2014.