Language of document : ECLI:EU:C:2014:261

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Y. BOT

представено на 10 април 2014 година(1)

Дело C‑21/13

Simon, Evers & Co. GmbH

срещу

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Преюдициално запитване,
отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия)

„Търговска политика — Регламент (ЕО) № 384/96 — Антидъмпингови мита — Заобикаляне — Регламент (ЕО) № 499/2009 — Разширяване на действието на антидъмпинговото мито върху вноса на ръчни колички за палети с произход от Китай, така че да обхване и вноса на същия продукт от Тайланд — Валидност“

1.        С настоящото преюдициално запитване Finanzgericht Hamburg (Германия) иска от Съда да се произнесе по валидността на Регламент (ЕО) № 499/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005 върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, върху вноса на същия продукт, изпращан от Тайланд, независимо дали е декларирано, че е с произход от Тайланд или не(2), вследствие на проведено разследване във връзка със заобикаляне на антидъмпингови мита по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност(3), изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 на Съвета от 8 март 2004 година(4).

2.        Запитването е отправено в рамките на спор между Simon, Evers & Co. GmbH(5) и Hauptzollamt Hamburg-Hafen (главно митническо бюро на пристанище Хамбург)(6) по повод решението, с което последното задължава SECO за заплати антидъмпингови мита.

3.        Настоящият случай дава на Съда възможност да уточни изискванията, свързани с установяването и доказването на фактическия състав на заобикалянето на антидъмпингови мита, по-специално в хипотезата на отказ на заинтересованите страни да окажат съдействие на институциите на Съюза.

4.        В настоящото заключение ще посоча, че макар институциите на Съюза да трябва да докажат, когато решават да разширят обхвата на антидъмпинговите мита, че е изпълнен фактическият състав на заобикалянето на тези мита, отказът на заинтересованите страни да окажат съдействие позволява на тези институции да се основават единствено на наличните данни и въз основа на тях да извеждат презумпции, основани на това, което е разумно да се приеме за вероятно.

5.        Освен това ще изложа становището, че когато заинтересованите страни отказват съдействие, контролът на съдилищата на Съюза върху решението на Съвета на Европейския съюз трябва да се ограничи до проверка дали не е налице явна грешка в преценката при избора и използването на наличните данни и при констатирането на логическа и вероятна връзка между установените въз основа на тези данни факти и презумираните факти.

6.        По това дело ще защитя тезата, че след като е констатирал експоненциално нарастване на вноса на ръчни колички за палети от Тайланд след въвеждането на антидъмпинговите мита върху същите продукти от Китай, Съветът не е допуснал явна грешка в преценката, като е направил извод за наличието на промяна в схемите на търговия между трети страни и Европейския съюз по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, тъй като констатирането на едновременно увеличаване на вноса с произход от Китай не може да постави под въпрос този извод, по-конкретно след като това увеличение е несъизмеримо с това на вноса от Тайланд.

7.        Също така ще застъпя становището, че съвпадането по време между промяната в схемите на търговия и налагането на антидъмпинговите мита, както и липсата на доказателства за производство на продукта, обект на разследване, в съответната трета страна, правят вероятно наличието на практика, процес или дейност, за които извън облагането с антидъмпинговите мита няма основание или икономическа обосновка.

8.        Въз основа на това ще заключа, че при разглеждането на спорния регламент в светлината на мотивите на акта за преюдициално запитване не се установяват обстоятелства, които засягат валидността му.

I –  Правна уредба

 А – Основна правна уредба в областта на заобикалянето на антидъмпинговите мерки

9.        Първият общностен акт във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мерки е Регламент (ЕИО) № 1761/87(7). За да се противодейства на практиката да се заменя износът на готови продукти с износ на отделни части за последващото им сглобяване в монтажен завод на територията на държава членка, с член 1 от Регламент № 1761/87 е включен в член 13 от Регламент (ЕИО) № 2176/84(8) параграф 10, който предвижда при определени условия налагането на окончателно антидъмпингово мито върху продуктите, пуснати на пазара на Европейската общност след сглобяването или производството им в Общността. Тази разпоредба е възпроизведена изцяло в Регламент (ЕИО) № 2423/88(9), който заменя Регламент № 2176/84.

10.      След това въпросът за заобикалянето на антидъмпинговите мита е обсъждан в рамките на преговорите, предшестващи Споразумението за прилагане на член VI от Общото споразумение по митата и търговията (1994) (СТО-ГАТТ 1994)(10), но тъй като не е постигнато съгласие(11) в крайна сметка Антидъмпинговият кодекс от 1994 г. не съдържа разпоредби по този въпрос(12).

11.      При това положение Общността решава едностранно да приеме нови мерки, които се отличават от предходните, тъй като, от една страна, се прилагат към форми на заобикаляне, различни от т.нар. класическо заобикаляне, изразяващо се в операции по сглобяване, и от друга страна, що се отнася до операциите по сглобяване, визират извършваните както в трети страни, така и в държави членки.

12.      Разпоредбите във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мита се съдържат в член 13 от основния регламент, който предвижда:

„1.      Обхватът на антидъмпинговите мита, наложени съгласно настоящия регламент, може да бъде разширен върху вноса от трети страни на сходни продукти […] от държави, подложени на мерките; или части от същите, когато е налице заобикаляне на действащите мерки. […] Заобикалянето се определя като промяна в схемите на търговия между трети страни и Общността или между отделни дружества [от] държавата, обект на мерките[,] и Общността, което произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото, и когато има доказателства за нанесени вреди или за това че коригиращия[т] ефект на митото е изложен на риск по отношение на цените и/или количествата на подобния продукт, и когато има доказателства за дъмпинг във връзка с предварително определените [нормални] стойности за сходните продукти, ако това е необходимо съгласно разпоредбите на член 2.

[…]

2.      Комплект[у]ването на стоки в Общността или в трета страна се разглежда като заобикаляне на действащите мерки, когато:

a)      комплект[у]ването започва или значително нараства от началото на или непосредствено преди началото на […] процедура по антидъмпингово разследване и частите, от които се комплект[у]ва стоката са с произход от страната, обект на мерки; и

[…]

в)      възстановителният ефект на митото, изразен като цени и/или количества на комплект[увания] сходен продукт, намалява и има доказателства за дъмпинг по отношение на нормалните стойности, предварително установени за […] подобни стоки.

3.      Разследвания по настоящия член започват по инициатива на Комисията или по искане на държава членка или друга заинтересована страна въз основа на достатъчно доказателства по отношение на факторите, посочени в параграф 1. Процедурата започва, след консултации с Консултативния комитет, с регламент на Комисията, който може също така да инструктира митническите власти да въведат регистрационен режим на вноса съгласно член 14, параграф 5 или да поискат гаранции. Комисията извършва разследвания, за които митническите власти могат да съдействат, и които завършват в срок от 9 месеца. Когато окончателно установените факти оправдават разширяването на обхвата на мерките, това се извършва от Съвета по предложение на Комисията, след консултации с Консултативния комитет. […]

[…]“.

13.      Освен това член 14 („Общи разпоредби“) от основния регламент гласи в параграф 6 следното:

„Държавите членки информират Комисията ежемесечно за вноса на продукти, които са предмет на разследване или спрямо които са въведени мерки[,] и за сумите от събраните в съответствие с този регламент мита“.

14.      Накрая, член 18 („Неоказване на съдействие“) от основния регламент предвижда:

„1.      В случай че заинтересована страна откаже достъп или по друг начин не предостави в срока, предвиден по настоящия регламент, необходимата информация или [значително] възпрепятства разследването, предварителните или окончателни заключения, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти. Ако заинтересовано лице предостави невярна или подвеждаща информация, тя се изключва и се използват наличните факти. Заинтересованите лица се предупреждават за последиците от неоказване на съдействие.

[…]

5.      Ако определянето, включително на нормалната стойност, се прави на основата на разпоредбите на параграф 1, включително на основата на предоставена в жалбата информация, когато е възможно и постижимо във времевите рамки на разследването, данните се проверяват, като се съпоставят с информация от други налични независими източници […].

6.      Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие, като по този начин препятства получаването на важна информация, резултатът от разследването за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, ако тя би сътрудничила“.

 Б – Антидъмпингова правна уредба относно вноса на ръчни колички за палети с произход от Китай

15.      След подадена жалба от редица общностни производители и предварително разследване, което обхваща периода от 1 април 2003 г. до 31 март 2004 г., на 29 април 2004 г. Комисията публикува известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република(13).

16.      Комисията приключва тази процедура, като приема Регламент (ЕО) № 128/2005 от 27 януари 2005 година за въвеждане на временно антидъмпингово мито по вноса на вилични колички-нископовдигачи и техните основни части с произход от Китайската народна република(14).

17.      Впоследствие Съветът приема Регламент (ЕО) № 1174/2005(15), с който се налага окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части, а именно шасита и хидравлика, с кодове по КН ex 8427 90 00 и ex 8431 20 00 (кодове по ТАРИК 8427 90 00 10 и 8431 20 00 10) и с произход от Китай(16).

18.      След това Съветът приема Регламент (ЕО) № 684/2008 от 17 юли 2008 година за уточняване на обхвата на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент № 1174/2005(17).

 В – Разширяване на действието на правната уредба, така че да обхване и вноса на ръчни колички за палети от Тайланд

19.      Въз основа на доказателства, които според Комисията на пръв поглед сочат, че антидъмпинговите мерки, прилагани за вноса на ръчни колички за палети с произход от Китай, са заобикаляни посредством сглобяването на разглеждания продукт в Тайланд, тази институция приема Регламент (ЕО) № 923/2008(18).

20.      След разследването, проведено във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки и обхващащо периода от 1 септември 2007 г. до 31 август 2008 г., Комисията предлага на Съвета да приеме спорния регламент, по силата на който окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент № 1174/2005, обхваща и внасяните от Тайланд ръчни колички за палети и техни основни части, без значение дали тези стоки са или не са декларирани с произход от Тайланд.

21.      Що се отнася до самото разследване, в съображения 6—9 от спорния регламент се посочва следното:

„(6)      Комисията уведоми официално властите на К[итайската народна република] и Тайланд, производителите/износителите в К[итайската народна република] и Тайланд, вносителите в Общността, за които е известно, че са засегнати страни, и производството на Общността за започването на разследването. Бяха изпратени въпросници на известните производители/износители в К[итайската народна република] и Тайланд, както и на вносителите в Общността, които бяха известни на Комисията от първоначалното разследване, а също така и на страните, които изявиха интерес в сроковете, посочени в член 3 от Регламент [№ 923/2008]. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, определен в [този] регламент […]. Всички страни бяха информирани, че липсата на съдействие би могла да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(7)      Не бяха получени отговори на въпросниците от страна на износителите/производителите в Тайланд, а Комисията не получи никакви коментари от тайландските власти. Само един тайландски износител/производител на [ръчни колички за палети и основните им части], който според информацията, която беше на разположение на Комисията към момента на започване на разследването, е изнасял [ръчни колички за палети и основните им части] за Общността през периода от 2005 г. до разследвания период (както е определен в съображение 10) и е извършвал операции по сглобяване на [ръчни колички за палети и основните им части] в Тайланд, съобщи, че е прекратил съществуването си от април 2008 г.

(8)      Един китайски производител износител отговори на въпросника, като декларира своите експортни продажби в ЕО, както и износа на някои много малки количества от разглеждания продукт в Тайланд. Не бяха получени коментари от китайските власти.

(9)      На последно място, девет вносители от Общността отговориха на въпросника и предоставиха информация за вноса си от Китай и Тайланд. Като цяло от техните отговори може да се заключи, че е настъпило увеличение на вноса от Тайланд и внезапно намаление на вноса от [Китайската народна република] през 2006 г., годината след влизането в сила на окончателните антидъмпингови мита. През следващите години вносът от [Китайската народна република] се е увеличил отново, докато в същото време вносът от Тайланд леко е намалял, но е останал доста над равнищата от 2005 г.“.

22.      Що се отнася до промяната в схемите на търговия между трети страни и Общността, съображения 16—20 от спорния регламент гласят следното:

„(16) Поради липсата на съдействие от страна на тайландските дружества обемът и стойността на тайландския износ на разглеждания продукт за Общността бяха определени въз основа на наличната информация, която в този случай представлява статистически данни, събрани от държавите членки и систематизирани от Комисията съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент, и данни от Евростат. По отношение на данните, предоставени в отговорите на вносителите от Общността, разследването установи, че броят на тайландските износители, обявен от вносителите от Общността, представлява само много малка част от общия тайландски износ на [ръчни колички за палети и основните им части] през [периода на разследване], а именно по-малко от 5 %. При тези обстоятелства бе решено, че статистическите данни, с които Комисията разполага, описват по-точно положението по отношение на обема и стойността на тайландския износ, отколкото ограничената информация, предоставена от вносителите от Общността.

(17)      Вследствие на налагането на антидъмпинговите мерки вносът на [ръчни колички за палети и основните им части] от Тайланд е нараснал от 7 458 колички през 2005 г. до 64 706 колички през 2007 г. и е намалял на 42 056 колички през [периода на разследване].

(18)      От друга страна, китайският внос на [ръчни колички за палети и основните им части] в ЕО се е увеличил от 240 639 колички през 2005 г. до 538 271 през 2007 г. и 584 786 през [периода на разследване]. Според наличната информация това увеличение се дължи основно на увеличения износ на единствения китайски производител [износител], спрямо който се прилага най-ниската ставка на антидъмпинговото мито. В действителност китайският износ от страна на този износител представлява преобладаващата част от увеличението на вноса в ЕО на [ръчни колички за палети и основните им части] от [Китайската народна република] между 2005 г. и края на [периода на разследване].

(19)      Предвид това положение се стигна до заключението, че е налице промяна в схемата на търговия между ЕО, [Китайската народна република] и Тайланд. Вносът от [Китайската народна република] продължи да нараства, но това се дължи пряко на резултатите на един от китайските производители износители, които оказаха съдействие на първоначалното разследване, […] спрямо който бе приложена най-ниската ставка на антидъмпинговото мито. От друга страна, вносът от Тайланд се е увеличил с 868 % от 2005 г. до 2007 г. и през [периода на разследване] се стабилизира, като отбелязва увеличение с 564 % спрямо 2005 г.

(20)      Накратко, въпреки че установената схема на търговия сочи устойчивост на износа от [Китайската народна република], тя също така показва значително увеличение на износа от Тайланд. Устойчивото ниво или продължаващото увеличение на износа от [Китайската народна република], въпреки че то е доста по-малко между 2007 г. и [периода на разследване], отколкото наблюдаваното по време на първоначалното разследване, може да бъде обяснено с факта, че преобладаващата част от износа идва от китайското дружество, спрямо което е прилагана най-ниската ставка на антидъмпинговото мито. От друга страна, схемата на търговия между Общността и Тайланд би могла да се обясни само като резултат от действия, целящи заобикаляне на мерките“.

II –  Фактите по главното производство и преюдициалният въпрос

23.      На 6 октомври 2008 г. SECO внася от Тайланд ръчни колички за палети.

24.      Тъй като заключава, че за вноса на тези продукти се прилага предвиденото в спорния регламент антидъмпингово мито, с акт от 12 август 2009 г. Hauptzollamt задължава SECO да заплати антидъмпингово мито в размер на 9 666,90 EUR.

25.      След като с решение от 21 февруари 2011 г. Hauptzollamt отхвърля като неоснователна жалбата му срещу посочения акт, SECO сезира запитващата юрисдикция.

26.      Посочената юрисдикция се съмнява дали в конкретния случай са изпълнени изискванията, предвидени в член 13, параграф 1 от основния регламент във връзка с установяването на заобикаляне на антидъмпинговите мита.

27.      По-специално Finanzgericht Hamburg счита, че е трябвало да бъдат дадени разяснения относно динамиката на вноса от Тайланд, тъй като след значително увеличение през 2007 г. в периода на разследване този внос съществено намалява. Според Finanzgericht Hamburg, когато промяната в схемите на търговия между трети страни и Съюза се дължи на заобикалянето на антидъмпингови мерки, износът от третата страна, чрез която се заобикалят въпросните мерки, по принцип непрекъснато нараства или остава постоянен след значително нарастване.

28.      Запитващата юрисдикция има съмнения и дали промяната в схемите на търговия между трети страни и Съюза може да се отдаде на въвеждането на антидъмпингови мита върху количките за палети с произход от Китай, след като в референтния период вносът от Китай също значително нараства. Всъщност в периода от 2005 г. до 2007 г. износът от Китай се увеличава значително, докато в последващия период на разследване износът от Тайланд, който представлява само 7,19 % от ръчните колички за палети, произведени в Китай за износ, намалява с около 35 %, за разлика от износа от Китай, който продължава да се увеличава.

29.      Накрая, Finanzgericht Hamburg се пита каква практика, процес или дейност са могли да доведат до промяна в схемите на търговия между трети страни и Съюза, като констатира, че в това отношение съображенията на спорния регламент не дават никакво пояснение.

30.      При тези условия Finanzgericht Hamburg решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли [спорният] регламент да се счита за невалиден, тъй като в разрез с изискванията, които съгласно член 13 от [основния] регламент трябва да се изпълнени, за да се установи заобикаляне на антидъмпингови мерки, Комисията приема, че е налице такова заобикаляне само защото след въвеждането на антидъмпинговите мерки обемът на съответния износ от Тайланд значително се увеличава, въпреки че поради липсата на съдействие от страна на тайландските износители не е направила никакви други конкретни констатации?“.

III –  Анализ

31.      С въпроса си запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали спорният регламент следва да се счита за невалиден, поради това че не обосновавал в достатъчна степен наличието на заобикаляне по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, доколкото не установявал, от една страна, промяната в схемите на търговия между съответните трети страни и Съюза, и от друга страна, наличието на практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка извън налагането на антидъмпинговите мита върху ръчните колички за палети с произход от Китай.

 А – По допустимостта на възражението за незаконосъобразност на спорния регламент

32.      Преди да се прецени валидността на спорния регламент, считам за необходимо да се провери дали чрез възражение за незаконосъобразност SECO е могло да се позове на незаконосъобразността на спорния регламент пред националния съд.

33.      Всъщност от съдебната практика, създадена с решение TWD Textilwerke Deggendorf(19), е видно, че физическо или юридическо лице не може чрез възражение да оспорва пред национален съд законосъобразността на акт на Съюза, ако е можело пряко да обжалва този акт и е допуснало предвиденият за тази цел преклузивен срок да изтече(20). За да се приеме обаче, че не е възможно оспорване чрез възражение, следва да се установи по безспорен начин, че жалбата за отмяна е щяла да бъде допустима(21).

34.      Трайна съдебна практика е също, че макар по своето естество и обхват регламентите, с които се налагат антидъмпингови мита, да са с нормативен характер, тъй като се прилагат за всички заинтересовани икономически оператори, те могат да засягат пряко и лично някои икономически оператори, и по-специално предприятия вносители, които са свързани с предприятия износители от трети страни и чиито цени за препродажба на разглежданите продукти са взети предвид при образуването на експортната цена(22).

35.      От обстоятелствата по преписката обаче не следва, че SECO, което действа като установен в Съюза вносител, трябва да се счита за пряко и лично засегнато от спорния регламент и съответно, че безспорно е било процесуално легитимирано пряко да обжалва посочения акт.

36.      Поради това е допустимо SECO, което е засегнато от спорния регламент само доколкото „обективно попада в приложното поле“(23) на установените с регламента норми, чрез възражение да изтъква незаконосъобразността на този акт пред националната юрисдикция, която следователно може да отправи този въпрос до Съда в рамките на преюдициално производство.

 Б – По същество

1.     Становища на страните

37.      SECO поддържа, че Съдът трябва да отговори утвърдително на поставения въпрос, като излага няколко основания, които могат да бъдат накратко обобщени по следния начин.

38.      Промяната в схемите на търговия по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент предполагала намаляване на вноса от третата страна, на която е наложено антидъмпингово мито, и съответно увеличаване на вноса от страната, заобикаляща антидъмпинговите мерки, като вносът от едната страна се заменя с вноса от другата(24). В конкретния случай обаче било явно, че вносът на ръчни колички за палети с произход от Китай не е бил заменен със съответния внос от Тайланд, тъй като вносът от Китай се е бил увеличил два пъти между периода, обхванат от първоначалното разследване, и периода, обхванат от разследването във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мита.

39.      Също така разширяването на обхвата на антидъмпингово мито предполагало, че е налице заобикаляне по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, а при констатиране на операции по сглобяване — че са изпълнени изискванията по член 13, параграф 2 от този регламент. Спорният регламент обаче не съдържал подробни разяснения за каквото и да е заобикаляне, нито за това, че са изпълнени изискванията по член 13, параграф 2 от основния регламент, ако се окаже, че заобикалянето се осъществява чрез операции по сглобяване, установени към момента на започване на разследването.

40.      Освен това институциите на Съюза не доказали, че за промяната в схемите на търговия достатъчно основание или икономическа обосновка било единствено налагането на антидъмпинговото мито.

41.      Накрая, тези институции не установили, че коригиращият ефект на митото е бил застрашен предвид цените и/или количествата на сходния продукт.

42.      Встъпилите правителства, а също и Съветът и Комисията оспорват твърдението, че спорният регламент е невалиден, като основават своята позиция на изложените по-долу доводи.

43.      Гръцкото правителство твърди, че член 18 от основния регламент въвежда презумпция с цел да се помогне на институциите на Съюза при разследванията във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мита, така че при липса на съдействие от страна на заинтересованите страни институциите на Съюза могат да квалифицират като заобикаляне промяната в схемите на търговия, настъпила непосредствено след налагането на антидъмпинговото мито, освен ако заинтересованите страни представят доказателство за противното.

44.      Португалското правителство посочва в същия смисъл, че при тълкуването на член 13 от основния регламент трябва да се прояви достатъчна гъвкавост, когато заинтересованите страни не оказват съдействие, така че липсата на съдействие да не бъде сама по себе си пречка да се приемат мерки за защита на търговията. Според него предвид презумпцията, изведена от липсата на съдействие на заинтересованите страни, установена както от член 18 от основния регламент, така и от член VI от Антидъмпинговия кодекс от 1994 г. и приложение II към него, извод, че е налице заобикаляне на антидъмпинговите мита, може да бъде направен поради наблюдаваното значително увеличение на износа на ръчни колички за палети от Тайланд към Съюза и съвпадането по време на това увеличение и влизането в сила на антидъмпинговите мерки, приложими за износа на същите продукти от Китай. Освен това практиката на Комисията при прилагането на основния регламент показвала, че основните признаци на заобикалянето винаги са внезапното и значително увеличаване на вноса на определен продукт от една или няколко страни, които обичайно не изнасят този продукт, и съвпадането по време на това увеличение с прилагането на антидъмпингови мерки(25).

45.      Съветът и Комисията подчертават, че поради липсата на съдействие от страна на тайландските производители износители обемът и стойността на тайландския износ на ръчни колички за палети са определени единствено въз основа на наличната информация, тоест статистическите данни, събрани от държавите членки и систематизирани от Комисията съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент, както и данни от Евростат.

46.      Тези институции считат, че след като въз основа на наличните данни са констатирали промяна в схемите на търговия, те са доказали, че вносът от Тайланд е започнал да се увеличава малко след налагането на антидъмпингови мита върху вноса от Китай и поясняват, че не са получили никакви доказателства, които да обясняват това значително нарастване, и в частност никакви данни, които да сочат, че в Тайланд съществува същинско производство на ръчни колички за палети.

47.      Съветът и Комисията смятат, че съгласно член 13, параграф 1 от основния регламент именно върху съответните страни пада тежестта да докажат, че за промяната в схемите на търговия има достатъчно основание или икономическа обосновка. Впрочем Съдът потвърдил този подход в решение Brother International(26).

48.      Освен това Съветът и Комисията твърдят, че основният регламент не им предоставя правомощие, чрез което да принудят разследваните предприятия да участват в процедурата по разследване или да дават сведения.

49.      Макар да признават, че в класическия му вариант заобикалянето на антидъмпинговите мита се характеризира с намаляване на износа от страната, на която са наложени антидъмпинговите мерки, и със съответно нарастване на износа от страната, спрямо която е образувана процедурата за установяване на заобикаляне, тези институции изтъкват, че подобни признаци не са абсолютна предпоставка за въвеждането на мерки за борба със заобикалянето, тъй като нито член 13, параграф 1 от основния регламент, нито съдебната практика изискват да се докаже замяна.

50.      Комисията уточнява, че разполагала с официални статистически данни за търговията от тайландското правителство, от които било видно, че вносът на основни части за ръчни колички за палети от Китай към Тайланд рязко е нараснал в периода между 2005 г. и 2007 г., а именно от 77 тона в периода август—декември 2004 г. на 1 271 тона в периода август—декември 2007 г.

51.      Тя добавя, че предвид липсата на съдействие от страна на заинтересованите предприятия ѝ е било невъзможно да получи по-точна информация за това как основните части за колички за палети се трансформират в Тайланд в готови ръчни колички за палети.

52.      Комисията твърди също така, че понятията „практика“, „процес“ или „дейност“, съдържащи се в член 13, параграф 1 от основния регламент, не са самостоятелен критерий за наличие на заобикаляне на антидъмпинговите мерки, поне в хипотезата на неоказване на съдействие, и че тайландските износители следвало да докажат, че за внезапното увеличаване на вноса на основни части от Китай и рязкото успоредно увеличаване на износа на ръчни колички за палети към Съюза има достатъчно основание или икономическа обосновка извън налагането на антидъмпинговото мито. Впрочем това правило за тежестта на доказване се потвърждавало от решение Brother International(27), макар Комисията да подчертава, че въпросното решение не се отнася до законосъобразността на регламент, с който се разширява обхватът на антидъмпингови мита.

2.     Моята гледна точка

 а)     По обхвата на преценката на валидността

53.      Следва да се отбележи, че както става ясно от акта за преюдициално запитване, с поставения въпрос Finanzgericht Hamburg е счел за необходимо да поиска от Съда да провери валидността на спорния регламент с оглед само на два от четирите елемента от фактическия състав на заобикалянето по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, а именно, от една страна, промяната в схемите на търговия между трети страни и Съюза и от друга страна, съществуването на практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка извън налагането на антидъмпинговото мито. SECO обаче приканва Съда да разшири своята проверка, като разгледа въпроса дали институциите на Съюза са установили, че коригиращият ефект на митото е бил застрашен предвид цените и/или количествата на сходния продукт.

54.      Съгласно трайната съдебна практика, основана на принципа, че само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени — предвид особеностите на делото — както необходимостта от преюдициално решение, за да може да се произнесе, така и релевантността на въпросите, които поставя на Съда, проверката за валидност на акт на Съюза не трябва да се разширява с оглед на основания, които не са посочени от запитващата юрисдикция, като например основанията, изтъкнати от страните в главното производство(28).

55.      При тези условия, когато националният съд ограничава основанията, с оглед на които да се провери валидността на разпоредба от правото на Съюза, контролът за валидност, упражняван от Съда във връзка с преюдициалното запитване, трябва да се ограничи до разглеждане на тези основания, освен когато е необходимо служебно разглеждане на абсолютно основание за невалидност.

56.      Съдът не би трябвало да разисква и основанията за невалидност на спорния регламент, посочени от SECO в неговото становище, а именно нарушение на член 13, параграф 1 от основния регламент и неспазване на задължението за мотивиране понеже институциите на Съюза не са успели да докажат, че предвид цените и/или количествата на сходния продукт с вноса от Тайланд е бил застрашен коригиращият ефект на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса от Китай.

 б)     По валидността на спорния регламент

 i)     Общи бележки относно последиците от отказа на заинтересованите страни да окажат съдействие

57.      Преди да се разгледат по-подробно причините, поради които запитващата юрисдикция се съмнява във валидността на спорния регламент, следва да се постави въпросът за евентуалните последици от липсата на съдействие от заинтересованите страни — обстоятелство, въз основа на което гръцкото и португалското правителство, както и Съветът и Комисията твърдят по-конкретно, че съществува възможност да се използват само наличните данни и че в тази хипотеза при тълкуването на елементите от фактическия състав на заобикалянето, посочени в член 13, параграф 1 от основния регламент, е нужна по-голяма гъвкавост.

58.      Основният регламент съдържа конкретна разпоредба, посветена на липсата на съдействие, а именно член 18, с който се транспонира в правото на Съюза точка 6.8, както и приложение II към Антидъмпинговия кодекс от 1994 г., в светлината на които, доколкото е възможно, трябва да се тълкува този член(29).

59.      Член 18 от основния регламент съдържа шест параграфа, които съответно се отнасят до случаите, в които вместо конкретните данни за една или няколко заинтересовани страни могат да се използват наличните данни, до непредоставянето на отговор на електронен носител, до случаите, в които информацията е предоставена, но не е съвършена във всяко едно отношение, до случаите, в които представени от дадена страна доказателства не са приети, до необходимите проверки, когато заключенията се основават на наличните данни, и накрая, до хипотезата, при която заинтересованата страна отказва съдействие.

60.      Два параграфа по-конкретно изискват внимание.

61.      На първо място, член 18, параграф 1 от основния регламент предвижда изрично, че когато заинтересованата страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в предвидения срок или значително възпрепятства разследването, въз основа на наличните данни могат да се направят предварителни или окончателни, положителни или отрицателни, заключения.

62.      На второ място, член 18, параграф 6 от основния регламент предвижда, че ако заинтересованата страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие, като по този начин препятства получаването на съответната информация, резултатът от разследването за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, в случай че тя е съдействала.

63.      Докато първата разпоредба дава ясно разрешение, втората разпоредба по-трудно може да се тълкува еднозначно. Според мен чрез тълкуване на тези разпоредби във връзка една с друга могат да се изведат три последици от отказа на заинтересованите или засегнатите страни да окажат съдействие. Първата последица е свързана с възможността институциите на Съюза да се основат единствено на наличните данни, докато втората последица се отнася до възможността им въз основа на тези данни да извеждат презумпции, основани на това, което е разумно да се приеме за вероятно. Накрая, третата последица, която може да бъде изведена от отказа да се окаже съдействие, се отнася до ограничаването на степента на съдебния контрол.

–       Възможност на институциите на Съюза да се основат само на наличните данни

64.      Важно е да се отбележи, че макар съгласно механизма за противодействие на заобикалянето на антидъмпинговите мита, предвиден в член 13, параграф 3 от основния регламент, Комисията да трябва да започне и извърши в срок от девет месеца разследване, за да потвърди посочените в жалбата до нея факти, основният регламент не ѝ предоставя в рамките на разследването правомощие, чрез което да принуди производителите или износителите, срещу които е подадена тази жалба, да участват в процедурата по разследване или да дават сведения, така че Съветът и Комисията зависят от доброволното съдействие на заинтересованите предприятия, за да получат необходимата информация в определените срокове(30).

65.      В този контекст, допускайки заключенията да бъдат направени въз основа на наличните данни, с член 18, параграф 1 от основния регламент законодателят на Съюза несъмнено е целял да улесни при доказването Съвета и Комисията, в случай че те срещнат практически трудности поради нежеланието на заинтересованите предприятия да окажат съдействие.

66.      Необходимо е все пак да се отбележи, че възможността на институциите на Съюза да използват наличните данни, когато предприятието отказва да окаже съдействие или предоставя невярна или подвеждаща информация, е ограничена поради задължението по член 18, параграф 5 от основния регламент тези данни да се проверят, като се съпоставят с информация от други налични източници.

67.      Изискването за предпазливост при използването на тези данни, за което може да се приеме, че произтича от принципа на добра администрация(31), придобива още по-голямо значение, тъй като според мен отказът на заинтересованите предприятия да окажат съдействие позволява на институциите на Съюза не само да направят фактически констатации въз основа на непълни данни, но и да извеждат от тези констатации фактически презумпции, въз основа на които да се установи осъществяването на фактическия състав на заобикалянето по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

–       Възможност на институциите на Съюза да извеждат от наличните данни презумпции, основани на това, което е разумно да се приеме за вероятно

68.      От самия текст на член 18 от основния регламент ясно личи, че законодателят на Съюза не е имал намерение да установява законова презумпция, въз основа на която наличието на заобикаляне на антидъмпинговите мита да се извежда пряко от отказа на заинтересованите или засегнатите страни да окажат съдействие и институциите на Съюза следователно да бъдат освободени от всякакво изискване за доказване.

69.      Все пак предвид възможността въз основа на наличните данни да се направят заключения, дори и окончателни, и страната, която отказва съдействие или оказва само частично съдействие, да се третира по-малко благоприятно, отколкото ако бе съдействала, смятам за също толкова очевидно, че институциите на Съюза могат от пряко доказаните въз основа на наличните данни факти да изведат чрез косвено доказване факти, които не са известни поради отказа на страните да окажат съдействие. С други думи, член 18 от основния регламент позволява на институциите на Съюза да се основават на презумпции, когато е налице логическа и вероятна връзка между установените факти и фактите, които не са известни. Да се забрани на тези институции да прилагат подобни презумпции би означавало да се създаде непреодолима пречка за приемането на мерки срещу заобикалянето, когато разследваните предприятия отказват да окажат съдействие.

70.      Поради това практиката институциите на Съюза да се основават на презумпции при отказ на заинтересованите или засегнатите страни да окажат съдействие според мен е изцяло в съответствие с правната уредба.

71.      Разбира се, тази практика се прилага под контрола на съдилищата на Съюза, макар този контрол да е в известна степен ограничен.

–       Ограничаване на степента на съдебния контрол върху актовете на институциите на Съюза

72.      Настоящото запитване, с което се иска преценка за валидност, изправя Съда пред необходимостта да провери законосъобразността на спорния регламент с оглед на посочените от запитващата юрисдикция основания, което поставя въпроса за пределите на съдебния контрол върху антидъмпинговите мерки, приети от Съвета, и по-конкретно върху регламентите, с които се разширява обхватът на антидъмпинговите мита.

73.      Две съображения обосновават ограничаването на съдебния контрол в случай като разглеждания в главното производство.

74.      Първото ограничение е свързано със съответната материя.

75.      В това отношение от постоянната съдебна практика следва, че в областта на общата търговска политика, и най-вече в сферата на мерките за защита на търговията, институциите на Съюза разполагат с широко право на преценка поради сложността на икономическите, политическите и правните положения, които трябва да разглеждат. Поради това съдебният контрол върху преценките на тези институции се свежда до проверката дали са спазени процесуалните правила, дали фактите, въз основа на които е направен оспореният избор, са установени точно и дали не е налице явна грешка в преценката им или злоупотреба с власт(32).

76.      Съдът е постановил, че изборът между различните методи за изчисляване на дъмпинговия марж или на антидъмпинговото мито(33), определянето на нормалната стойност на даден продукт или изборът за тази цел на референтна страна, когато продуктите са с произход от страна, чиято икономика не е пазарна(34), оценката на отражението на дъмпинговия внос върху производството на Съюза(35), определянето на периода, който следва да се вземе предвид с оглед установяването на вредата(36), или въпросът дали интересите на Съюза изискват намеса от негова страна(37) предполагат преценка на сложни икономически положения.

77.      Второто ограничение е следствие от поведението на заинтересованите страни.

78.      Според мен, когато заинтересованите страни отказват да окажат съдействие, контролът на съдилищата на Съюза върху решението на Съвета трябва да се сведе до проверка дали не е допусната явна грешка в преценката при избора и използването на наличните данни и при прилагането на презумпции, основани на това, което е разумно да се приеме за вероятно.

79.      С други думи, отказът да се окаже съдействие, който при невъзможност да се постигне пълна сигурност дава право на институциите на Съюза да се основават на голяма вероятност, води до изместване на предмета на съдебния контрол в посока установяване на правдоподобността на презумпциите, които институциите на Съюза извеждат от данните, с които разполагат.

80.      Съгласно трайната си практика, че макар да е трудно оборима, презумпцията остава допустима, ако е пропорционална на преследваната законосъобразна цел, ако е налице възможност да се приведат доказателства за противното и ако правото на защита е гарантирано(38), съдът на Съюза в крайна сметка следва да извърши контрол за пропорционалност, що се отнася до това дали е било разумно да се прибягва до презумпции.

81.      Такъв е обхватът на контрола, който предлагам да се упражни върху спорния регламент, с оглед на основанията за невалидност, посочени от запитващата юрисдикция.

 ii)   Анализ на основанията за невалидност

82.      Следва да се провери дали Съветът е допуснал явна грешка в преценката, като е счел, че е налице промяна в схемите на търговия между трети страни и Съюза, дължаща се на практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка извън налагането на антидъмпинговото мито.

83.      На първо място, смятам, че Съветът не е нарушил член 13, параграф 1 от основния регламент и не е допуснал явна грешка в преценката, като е счел, че е налице промяна в схемите на търговия между съответните трети страни и Съюза.

84.      От наличните данни е било видно, че вносът на ръчни колички за палети от Тайланд се е увеличил от 7 458 колички през 2005 г. до 64 706 колички през 2007 г., тоест с 868 %, преди да спадне на 42 056 колички в хода на процедурата по разследване, което така или иначе е представлявало увеличение от 564 % спрямо 2005 г.

85.      Поради това считам, че Съветът е основал извода си, че е налице промяна в схемите на търговия, само на констатацията за експоненциално нарастване на вноса от Тайланд след налагането на антидъмпинговите мита, който в периода на разследване е продължил да нараства, макар и по-слабо, тъй като броят на внесените от Тайланд ръчни колички за палети през този период е бил несъизмерим с броя на внесените ръчни колички за палети преди налагането на антидъмпинговите мита.

86.      Не смятам, че констатацията за едновременното увеличаване на вноса на ръчни колички за палети от Китай може да постави под въпрос тази преценка. Макар, както правилно отбелязва запитващата юрисдикция, съдържащата се в съображение 20 от спорния регламент констатация за „устойчивост“ на износа от Китай да изглежда неточна, тъй като, обратно, този износ се е увеличил между 2005 г. и периода на разследване, все пак това увеличение, макар и значително, е несравнимо с експоненциалното увеличение на вноса на ръчни колички за палети от Тайланд непосредствено след налагането на антидъмпинговите мита.

87.      В това отношение е важно да се подчертае, че дефиницията за заобикаляне е формулирана много общо в член 13, параграф 1 от основния регламент, което дава широка свобода на действие на институциите на Съюза, и по-конкретно, че няма уточнения относно естеството и условията, свързани с „промяната в схемите на търговия между трети страни и Съюза“(39). Както Съветът и Комисията правилно отбелязват, тази широка дефиниция не изисква замяна на вноса с произход от страната, на която е наложено антидъмпинговото мито, с вноса от страната, спрямо която е образувана процедура във връзка със заобикаляне на това мито.

88.      На второ място, считам, че при липсата на съдействие от заинтересованите страни констатираното съвпадение по време между промяната в схемите на търговия и налагането на антидъмпинговите мита, както и липсата на доказателства за производство на разследвания продукт в съответната трета страна налагат извода за вероятното наличие на практика, процес или дейност, за които няма основание или икономическа обосновка извън налагането на антидъмпинговите мита.

89.      Съвпадението по време дава достатъчно основание за прилагането на презумпция, поради което Съветът не може да бъде упрекван, че не е установил по-точно практиката, процеса или дейността, довели до промяна в схемите на търговия, макар че щеше да е за предпочитане, ако в съображенията на спорния регламент той беше възпроизвел някои налични данни, отнасящи се например до вноса от Китайската народна република в Тайланд на основни части за ръчни колички(40).

90.      Макар решение Brother International(41) да се отнася до област, различна от тази на мерките срещу заобикалянето на антидъмпингови мита, позицията, която ще предложа на Съда да възприеме, ми се струва в съответствие с подхода в това решение, въз основа на което по аргумент за противното може да се приеме, че преместването на сглобяването на продуктите от страната производителка на основните части в друга страна е достатъчно основание да се презумира, че когато влизането в сила на релевантния нормативен акт и преместването на сглобяването съвпадат по време, единствената цел на преместването е да се заобиколят приложимите разпоредби(42).

91.      Освен това за разлика от SECO не смятам, че Съветът може да бъде упрекван, че е посочил съществуването на операции по сглобяване, без да е установил, че те отговарят на изискванията на член 13, параграф 2 от основния регламент. Макар в съображения 4 и 21 от спорния регламент да се припомня, че от информацията на разположение на Комисията към момента на започване на разследването е било видно, че обемът на операциите по сглобяване в Тайланд е бил значителен, в съображение 11 от спорния регламент се уточнява, че поради отказа на тайландските производители износители на ръчни колички за палети да окажат съдействие Комисията не била в състояние да определи естеството на вноса от Тайланд. Следователно изходната констатация, отнасяща се до операциите по сглобяване, е останала непроверена. Дори да се предположи, че тази констатация е била точна, невъзможността, поради отказа на заинтересованите страни да окажат съдействие, да се установят фактите при всички случаи дава основание да се презумира, че условията по член 13, параграф 2 от основния регламент са изпълнени(43).

92.      При тези обстоятелства не може да се направи извод, че като е приел спорния регламент, Съветът е допуснал явна грешка в преценката на фактите.

93.      Следва да се добави, че няма никакви основания да се приеме, че институциите на Съюза не са изпълнили процесуалните задължения, които имат при разглеждане дали е налице заобикаляне на антидъмпинговите мита.

94.      В частност следва да се отбележи, че Комисията е дала на заинтересованите страни възможност да изложат писмено становището си и да поискат да бъдат изслушани и че всички страни са били уведомени, че липсата на съдействие може да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и до изготвяне на заключенията въз основа на наличните данни.

95.      Освен това Комисията не се е ограничила с началните доказателства, с които е разполагала при започването на първоначалното разследване. Тя е взела предвид и статистическите данни, събрани от държавите членки и систематизирани от нея в съответствие с член 14, параграф 6 от основния регламент, както и данни от Евростат.

96.      Поради това смятам, че при разглеждането на спорния регламент в светлината на мотивите на акта за преюдициално запитване не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността му.

IV –  Заключение

97.      С оглед на изложените съображения предлагам на Съда да отговори на поставения от Finanzgericht Hamburg въпрос по следния начин:

„При разглеждането на Регламент (ЕО) № 499/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005 върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, върху вноса на същия продукт, изпращан от Тайланд, независимо дали е декларирано, че е с произход от Тайланд или не, в светлината на мотивите на акта за преюдициално запитване не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността му“.


1 – Език на оригиналния текст: френски.


2 – ОВ L 151, стр. 1, наричан по-нататък „спорният регламент“.


3 – ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223.


4 – ОВ L 77, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 34, стр. 171, наричан по-нататък „основният регламент“. Този регламент е заменен и кодифициран с Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, стр. 51 и поправка в ОВ L 7, 2010 г., стр. 22). Въпреки това предвид датата на приемане на спорния регламент спорът трябва да се разреши с оглед на основния регламент. Важно е да се отбележи, че в акта за преюдициално запитване запитващата юрисдикция не е взела предвид въведените с Регламент № 461/2004 изменения в дефиницията за заобикаляне, но и че те са без значение за отговора на поставения въпрос.


5 – Наричано по-нататък „SECO“.


6 – Наричано по-нататък „Hauptzollamt“.


7 – Регламент на Съвета от 22 юни 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2176/84 за защита срещу дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската икономическа общност (ОВ L 167, стр. 9).


8 – Регламент на Съвета от 23 юли 1984 година за защита срещу дъмпингов внос или субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската икономическа общност (ОВ L 201, стр. 1).


9 – Регламент на Съвета от 11 юли 1988 година за защита срещу дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската икономическа общност (ОВ L 209, стр. 1).


10 – ОВ L 336, 1994 г., стр. 103; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 112, наричано по-нататък „Антидъмпинговият кодекс от 1994 г.“.


11 – Този въпрос дори е бил основна цел на обсъжданията в рамките на Уругвайския кръг на многостранните преговори. В този смисъл вж. Holmes, S. Anti-circumvention under the European Union’s new anti-dumping rules. — Journal of World Trade, 1995, р. 161.


12 – Преговорите приключват само с приемането на декларация на министрите, озаглавена „Решение относно мерките срещу заобикалянето“, в която министрите, „[с]ъзнавайки факта, че е желателно в [областта на заобикалянето на антидъмпинговите мерки] да се приемат колкото се може по-скоро единни правила, [р]ешават да поставят въпроса пред Комитета по антидъмпингови мерки“.


13 – ОВ C 103, 2004 г., стр. 85.


14 – ОВ L 25, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 38, стр. 134.


15 – Регламент от 18 юли 2005 година налагащ окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република (ОВ L 189, p. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 41, стр. 169).


16 – Вж. член 1 от Регламент № 1174/2005.


17 – ОВ L 192, стр. 1. Докато стоките, обект на първоначалното разследване, без други уточнения са „ръчни колички за палети без самостоятелен ход, използвани за работа с материали, обикновено поставяни в палети, и основните им части, т.е. шасита и хидравлика“ (съображение 9 от Регламент № 684/2008), в този регламент се уточнява какво следва да се разбира под „ръчни колички за палети“. Става въпрос за „колички с колела, носещи подемни вилични рогове за манипулиране на палети, проектирани да бъдат бутани, теглени и управлявани на ръка върху гладки, равни твърди повърхности от оператор пешеходец посредством използването на шарнирен кормилен лост“ (член 1 от посочения регламент). Добавя се, че тези колички за палети „са проектирани само за повдигане на товар чрез помпане с възвратно-постъпателни движения на кормилния лост до височина, достатъчна за транспортиране[то на товара], и нямат никакви други допълнителни функции или приложения“ (пак там).


18 – Регламент от 12 септември 2008 година за започване на разследване за възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1174/2005 на Съвета, изменен с Регламент (ЕО) № 684/2008, върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република чрез внос на ръчни колички за палети и основните им части, изпращани от Тайланд, без значение дали са декларирани като произхождащи от Тайланд или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (ОВ L 252, стр. 3).


19 – C‑188/92, ЕС:C:1994:90.


20 – Т. 17 и 18.


21 – Вж. например решение Pringle (C‑370/12, ЕС:C:2012:756, т. 41 и 42).


22 – Вж. например решение Nachi Europe (C‑239/99, ЕС:C:2001:101, т. 21).


23 – Изразът е заимстван от решение Allied Corporation и др./Комисия (239/82 и 275/82, ЕС:C:1984:68, т. 15).


24 – В подкрепа на доводите си SECO посочва редица регламенти, с които се разширява обхватът на антидъмпингови мита и в които е установена подобна замяна.


25 – Португалското правителство се позовава като пример на Регламент за изпълнение (ЕС) № 14/2012 на Съвета от 9 януари 2012 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпинговото мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, към вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпратен от Швейцария (ОВ L 8, стр. 22).


26 – C‑26/88, ЕС:C:1989:637.


27 – EU:C:1989:637.


28 – В този смисъл вж. решение Ordre des barreaux francophones et germanophones и др. (C‑305/05, ЕС:C:2007:383, т. 17—19), решение Nuova Agricast (C‑390/06, ЕС:C:2008:224, т. 43 и 44) и решение Hoesch Metals and Alloys (C‑373/08, ЕС:C:2010:68, т. 59 и 60). Контролът за валидност е ограничен не само поради самата цел на системата на сътрудничество между Съда и националните съдилища, установена с член 267 ДФЕС, но и, както отбелязва генералният адвокат Poiares Maduro в т. 23 от своето заключение по дело Arcelor Atlantique et Lorraine и др. (C‑127/07, ЕС:C:2008:292), поради необходимостта да се зачете функцията, която като съд на Съюза упражнява националният съд, който е компетентен да преценява законосъобразността на актовете на Съюза, докато за Съда е запазено единствено правомощието да установи невалидността.


29 – Относно това тълкувателно правило вж. по-специално решение Petrotub и Republica (C‑76/00 P, ЕС:C:2003:4, т. 56). Относно прилагането на това правило при тълкуването на член 18 от основния регламент вж. също решение на Общия съд Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Съвет (T‑409/06, EU:T:2010:69, т. 103).


30 – В този смисъл вж. решение Transnational Company „Kazchrome“ и ENRC Marketing/Съвет (T‑192/08, EU:T:2011:619, т. 272).


31 – В този смисъл вж. Stanbrook, C. et Bentley, P. Dumping and subsidies — The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community, 3. ed., Kluwer Law International, London, 1996, р. 168.


32 – Вж. решение Съвет и Комисия/Interpipe Niko Tube и Interpipe NTRP (C‑191/09 P и C‑200/09 P, ЕС:C:2012:78, т. 63 и цитираната съдебна практика).


33 – Вж. решение Minolta Camera/Съвет (C‑178/87, EU:C:1992:112, т. 41).


34 – Вж. решение Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, т. 11).


35 – Вж. решение Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, т. 61—63).


36 –      Вж. решение Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, т. 86).


37 – Вж. решение Sharp Corporation/Съвет (C‑179/87, EU:C:1992:113, т. 58).


38 – Вж. решение Elf Aquitaine/Комисия (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, т. 62 и цитираната съдебна практика).


39 – Някои автори подчертават изключително широката формулировка на член 13, параграф 1 от основния регламент. Вж. например Van Bael & Bellis Anti-Dumping and other Trade Protection Laws of the EC, 4. ed., Kluwer Law International, The Hague, 2004, които отбелязват, че тази разпоредба „is intended to catch all forms of circumvention“ (р. 485). Вж. също Yu, Y. Circumvention and anti-circumvention measures — The impact on anti-dumping practice in international trade, Kluwer Law International, 2008, който квалифицира дефиницията за заобикаляне на антидъмпинговите мерки в правото на Съюза като „catchall definition“ (р. 22).


40 – Вж. становището на Комисията (т. 12 и приложение K.1).


41 – EU:C:1989:637.


42 – Т. 28.


43 – Вж. относно прилагането на подобна презумпция Регламент (ЕО) № 866/2005 на Съвета от 6 юни 2005 година за разширяване на действието на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1470/2001 за вноса на интегрирани електронни компактни флуоресцентни лампи (CFL-i) с произход от Китайската народна република, и за вноса на същия продукт на консигнация от Социалистическа република Виетнам и Филипинската република (ОВ L 145, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 40, стр. 163).