Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 11. novembra 2020 – Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

(vec C-591/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Reprensus GmbH

Žalovaná a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 7 bod 1 písm. a) a článok 7 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že pre žalobu na náhradu škody je daná právomoc súdu podľa miesta, kde došlo ku skutočnosti zakladajúcej nárok z mimozmluvnej zodpovednosti, ak bol žalobca úmyselným uvedením do omylu navedený na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.