Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 4. února 2021 – SIA „PRODEX“ v. Valsts ieņēmumu dienests

(Věc C-72/21)

Jednací jazyk: lotyšština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně v prvním stupni a navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: SIA „PRODEX“

Žalovaná v prvním stupni a odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Valsts ieņēmumu dienests

Předběžné otázky

Musí být kombinovaná nomenklatura obsažená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku1 , ve znění nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 20112 , vykládána v tom smyslu, že položka 4418 20 kombinované nomenklatury může zahrnovat dveřní rámy, dveřní zárubně a prahy jakožto samostatné zboží?

Může ve světle pravidla 2 písm. a) první věty všeobecných pravidel pro výklad kombinované nomenklatury, která jsou uvedena v příloze I první části hlavě I části A nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, položka 4418 20 kombinované nomenklatury zahrnovat rovněž dveřní rámy a dveřní zárubně, dveřní desky a prahy, jejichž zpracování není dokončeno, pokud již mají při předložení podstatné rysy kompletních nebo dokončených dveřních rámů, dveřních zárubní a prahů?

Musí být dřevěné desky a lišty dotčené ve věci v původním řízení, z jejichž tvaru a povrchové úpravy lze sice obecně vyvodit, že jsou pravděpodobně používány k výrobě dveří, dveřních rámů, dveřních zárubní a prahů, avšak je nutné, aby před montáží dveří byly zkráceny za účelem úpravy jejich délky a aby byly opatřeny prostorem pro připojení a v případě potřeby i prostorem pro dveřní závěsy a prostorem pro zámky, zařazeny do položky 4418 20, nebo – na základě vlastností konkrétních desek či lišt – do čísel 4411 a 4412 kombinované nomenklatury?

____________

1 Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382.

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 2011, L 282, s. 1, oprava Úř. věst. 2011, L 290, s. 6).