Language of document :

2021 m. vasario 4 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA PRODEX / Valsts ieņēmumu dienests

(Byla C-72/21)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė pirmojoje instancijoje ir kasatorė: SIA PRODEX

Atsakovė pirmojoje instancijoje ir kita kasacinio proceso šalis: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo1 , iš dalies pakeisto 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/20112 , I priede pateiktą Kombinuotąją nomenklatūrą reikia aiškinti taip, kad jos 4418 20 subpozicija gali apimti durų staktas ir slenksčius kaip atskiras prekes?

2.    Ar, atsižvelgiant į 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, I priedo pirmos dalies I skyriaus A dalyje pateiktų Kombinuotosios nomenklatūros bendrųjų aiškinimo taisyklių 2 taisyklės a punkto pirmąjį sakinį, Kombinuotosios nomenklatūros 4418 20 subpozicija taip pat gali apimti nesukomplektuotas durų staktas, durų lentas ir slenksčius, su sąlyga šie produktai pasižymi esminėmis sukomplektuotų ir baigtų gaminti durų staktų ir slenksčių savybėmis?

3.    Ar pagrindinėje byloje nagrinėjamos medienos plokštės ir bagetai, iš kurių profilio ir dekoratyvinės apdailos objektyviai matyti jų numatomas panaudojimas durims, durų staktoms ir slenksčiams gaminti, tačiau kuriuos prieš montuojant duris reikia supjaustyti iki tinkamo ilgio ir kurių tvirtinimui reikia palikti vietos, ir kuriuose, prireikus, reikia palikti vietos vyriams ir skląsčiams, turi būti priskiriami prie Kombinuotosios nomenklatūros 4418 20 subpozicijos, ar (priklausomai nuo konkrečių plokščių ir bagetų savybių) prie šios nomenklatūros 4411 ir 4412 pozicijų?

____________

1     OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba: 2 sk., 2 t., p. 382.

2     2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011, p. 1).