Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 4 lutego 2021 r. – SIA „PRODEX” / Valsts ieņēmumu dienests

(Sprawa C-72/21)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa (Senāts)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w pierwszej instancji i wnosząca skargę kasacyjną: SIA „PRODEX”

Druga strona postępowania w pierwszej instancji i postępowania kasacyjnego: Valsts ieņēmumu dienests

Pytania prejudycjalne

Czy Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej1 , zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/20112 z dnia 27 września 2011 r., należy interpretować w ten sposób, że podpozycja 4418 20 Nomenklatury scalonej może obejmować futryny drzwiowe i progi jako oddzielne towary?

Czy w świetle reguły 2 lit. a) zdanie pierwsze ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej zawartych w punkcie A sekcji I części pierwszej załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej podpozycja 4418 20 Nomenklatury scalonej może obejmować również niegotowe futryny drzwiowe, płyty drzwiowe i progi, pod warunkiem że posiadają one zasadniczy charakter kompletnych i gotowych futryn drzwiowych i progów?

Czy drewniane płyty i listwy będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, których profil i dekoracyjne wykończenie obiektywnie wskazują na ich przewidywane zastosowanie do produkcji drzwi, futryn drzwiowych i progów, ale które przed montażem drzwi muszą zostać ucięte w celu dostosowania ich długości oraz w których należy wykonać otwory do mocowania, a w razie potrzeby należy wykonać otwory przeznaczone na zawiasy i zamki, powinny zostać zaklasyfikowane do podpozycji 4418 20, czy też, w zależności od charakteru konkretnych płyt lub listew, do pozycji 4411 i 4412 Nomenklatury scalonej?

____________

1 Dz.U. 1987, L 256, s. 1.

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. 2011, L 282, s. 1).