Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. februar 2021 – Wacker Chemie AG mod Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Sag C-76/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Wacker Chemie AG

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal definitionen af »kapacitetsudvidelse« i Europa-Kommissionens ETS-retningslinjer 1 , hvorefter anlægget kan drives med en kapacitet, som er mindst 10% højere end anlæggets oprindeligt installerede kapacitet før ændringen og skyldes en faktisk anlægsinvestering (eller en række yderligere faktiske anlægsinvesteringer), fortolkes således, at det afgørende er

en årsagssammenhæng mellem den faktiske anlægsinvestering og forhøjelsen af den teknisk og juridisk mulige maksimumskapacitet eller

i overensstemmelse med artikel 3, litra i) og l), i afgørelse 2011/278/EU 2 en sammenligning med gennemsnittet af de to største månedsproduktionsvolumener inden for de første seks måneder efter start af ændret drift?

2.    Såfremt litra b) i det første spørgsmål lægges til grund: Skal artikel 3, litra i), i afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 fortolkes således, at det ikke er omfanget af den teknisk og juridisk mulige maksimumskapacitet, der er afgørende, men derimod udelukkende en hensyntagen til gennemsnitstallene i henhold til artikel 3, litra l), i afgørelse 2011/278, uanset om og i hvilken udstrækning gennemsnitstallene skyldes den gennemførte fysiske ændring eller beror på en højere udnyttelsesgrad?

3.    Skal begrebet den oprindeligt installerede kapacitet som omhandlet i bilag I til ETS-retningslinjerne fortolkes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i afgørelse 2011/278/EU?

4.    Skal en afgørelse fra Europa-Kommissionen om at undlade at fremsætte indsigelser mod en anmeldt statsstøtteordning fortolkes således,

at afgørelsen indebærer en omfattende konstatering af, at de nationale bestemmelser også er forenelige med retningslinjerne for statsstøtte for så vidt angår andre henvisninger i den nationale støtteordning til yderligere forskrifter i national ret, eller

at den nationale støtteordning og de øvrige nationale forskrifter på deres side skal fortolkes således, at de i sidste ende skal være i overensstemmelse med retningslinjerne for statsstøtte?

5.    Såfremt litra a) i det fjerde spørgsmål lægges til grund: Er en afgørelse fra Europa-Kommissionen om at undlade at fremsætte indsigelser mod en anmeldt statsstøtteordning bindende for den nationale retsinstans for så vidt angår konstateringen af, at statsstøtten er i overensstemmelse med de relevante retningslinjer om statsstøtte?

6.    Medfører det forhold, at Europa-Kommissionen i en afgørelse om at undlade at fremsætte indsigelser mod en anmeldt statsstøtteordning henviser til sine retningslinjer for statsstøtte og undersøger den anmeldte støttes lovlighed på grundlag heraf, at medlemsstaten er bundet af disse retningslinjer, når den fortolker og anvender den godkendte støtteordning?

7.    Påvirker artikel 10a, stk. 6, i direktiv 2003/87/EF 3 som affattet i direktiv (EU) 2018/410, hvorefter medlemsstaterne bør vedtage finansielle foranstaltninger til at kompensere indirekte CO2-omkostninger, fortolkningen af punkt 5 i ETS-retningslinjerne, hvorefter statsstøtten skal begrænses til det minimum, der er nødvendigt for at opnå den tilstræbte miljøbeskyttelse?

____________

1     Meddelelse fra Kommissionen – Retningslinjer for visse statsstøtteforanstaltninger som led i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter 2012 (EUT 2012, C 158, s. 4).

2     2011/278/EU: Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT 2011, L 130, s. 1).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 2003, L 275, s. 32).