Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. februarja 2021 - Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland, ki jo zastopa Umweltbundesamt

(Zadeva C-76/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Wacker Chemie AG

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland, ki jo zastopa Umweltbundesamt

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba opredelitev povečanja zmogljivosti v Smernicah Evropske komisije o ETS1 (UL 2012, C 158, str. 4), v skladu s katero lahko naprava na podlagi naložbe v stalna sredstva (oziroma več zaporednih naložb v stalna sredstva) deluje z zmogljivostjo, ki je najmanj 10 odstotkov višja od začetne nastavljene zmogljivosti naprave pred spremembo, razlagati tako, da

a.    je bistvena vzročna zveza med naložbo v stalna sredstva in povečanjem tehnično in pravno možne največje zmogljivosti ali

b.    v skladu s členom 3(i) in (l) Sklepa Komisije 2011/278/EU2 z dne 27. aprila 2011 vzpostavi primerjavo povprečij dveh največjih mesečnih obsegov proizvodnje v prvih šestih mesecih po začetku spremenjene dejavnosti?

2.    V primeru 1. b.: ali je treba člen 3(i) Sklepa Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 razlagati tako, da ni bistven obseg povečanja tehnično in pravno možne največje zmogljivosti, temveč zgolj vidik povprečnih vrednosti iz člena 3(l) Sklepa 2011/278, neodvisno od tega, ali in v kakšnem obsegu do njih pride zaradi opravljene fizične spremembe ali višje obremenitve?

3.    Ali je treba pojem začetne nastavljene zmogljivosti iz Priloge I Smernic o ETS razlagati v skladu s členom 7(3) Sklepa 2011/278/EU?

4.    Ali je sklep Evropske komisije, da ne poda nobenih ugovorov zoper prijavljeno državno shemo pomoči, treba razlagati tako,

a.    da se s tem tudi glede nadaljnjih sklicevanj na druge določbe nacionalnega prava v nacionalni shemi pomoči celovito ugotovi skladnost nacionalne ureditve s smernicami o pomoči ali

b.    da je treba nacionalno shemo pomoči in siceršnje nacionalno pravo z njene strani razlagati tako, da morata biti na koncu skladni s smernicami o pomoči?

5.    V primeru 4.a.: ali je sklep Evropske komisije, da ne poda nobenih ugovorov zoper prijavljeno državno shemo pomoči, glede ugotovljene skladnosti z zadevnimi smernicami o pomoči zavezujoč za nacionalno sodišče?

6.    Ali postanejo smernice Evropske komisije o pomoči s tem, da se ta nanje sklicuje v sklepu, da ne poda nobenih ugovorov zoper prijavljeno državno shemo pomoči, in da na podlagi smernic preuči skladnost prijavljene pomoči, za državo članico zavezujoče za razlago in uporabo odobrene sheme pomoči?

7.    Ali je člen 10a(6) Direktive 2003/87/ES3 v različici Direktive (EU) 2018/410, v skladu s katerim naj države članice sprejmejo finančne ukrepe zaradi nadomestil za posredne stroške zmanjšanja emisij CO2, pomemben za razlago točke 5 Smernic o ETS, po kateri mora biti pomoč omejena na najmanjšo potrebno, da se doseže želena stopnja varstva okolja?

____________

1 Obvestilo Komisije – Smernice za nekatere ukrepe državne pomoči v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012 (UL EU 2012 C 158, str. 4).

2 2011/278/EU: Sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 130, str. 1).

3 Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL 2003, L 275, str. 32).