Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.2.2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG v. E. Leinfelder GmbH, TL, SW ja WL

(asia C-62/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Vastaajat ja Revision-menettelyn vastapuolet: E. Leinfelder GmbH, TL, SW ja WL

Ennakkoratkaisukysymykset

Johtaako se asetuksen N:o 207/20091 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/10012 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty seikka, että EU-tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen sen käyttämättä jättämisen perusteella voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmittymä, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, sellaisen sopimuksen pätemättömyyteen, jossa kolmas osapuoli sitoutuu EU-tavaramerkin haltijaan nähden olemaan esittämättä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle kyseistä EU-tavaramerkkiä koskevaa menettämisvaatimusta käyttämättä jättämisen perusteella?

Seuraako siitä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetystä seikasta, että EU-tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen sen käyttämättä jättämisen perusteella voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmittymä, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, että jäsenvaltion tuomioistuimen antamaa lainvoimaista tuomiota, jossa vastapuoli velvoitetaan peruuttamaan sen itsensä esittämä tai sen toimeksiannosta toimineen henkilön esittämä EU-tavaramerkkiä koskeva menettämisvaatimus käyttämättä jättämisen perusteella, ei pidä ottaa huomioon Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston menettämismenettelyssä ja unionin tuomioistuimissa?

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).

2 Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).