Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 2. februarja 2021 - Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Zadeva C-62/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Tožene stranke in nasprotne stranke v revizijskem postopku: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Vprašanji za predhodno odločanje:

Ali okoliščina, opredeljena v členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/20091 in členu 63(1)(a) Uredbe 2017/10012 , da lahko zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi njene neuporabe vloži katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku, povzroči neveljavnost pogodbenega dogovora, s katerim se tretja oseba imetniku znamke Evropske unije zaveže, da na Urad Evropske unije za intelektualno lastnino ne bo vložila zahteve za razveljavitev te znamke Evropske unije zaradi neuporabe?

Ali okoliščina, opredeljena v členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in členu 63(1)(a) Uredbe 2017/1001, da lahko zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi njene neuporabe vloži katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku, povzroči, da se v postopku za razveljavitev pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino in sodiščema Evropske unije ne upošteva pravnomočna sodba sodišča države članice, s katero je toženi stranki naloženo, naj umakne zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi neuporabe, ki jo je vložila sama ali oseba, ki jo je za to pooblastila?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (UL 2009 L 78, str. 1).

2 Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017 L 154, str. 1).