Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 20. juunil 2011 - Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH versus John O. Butler GmbH

(kohtuasi C-308/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Kostja: John O. Butler GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2001/83/EÜ1 (muudetud direktiiviga 2004/27/EÜ2) artikli 1 punkti 2 alapunktis b sisalduva mõiste "farmakoloogiline toime" määratlemiseks võib tugineda Euroopa Komisjoni egiidi all koostatud suunisele ravimite ja tervishoiutoodete piiritlemise kohta "Medical Devices: Guidance document", mille kohaselt on nõutav asjaomase aine molekulide ja üldjuhul retseptoriks nimetatava rakulise koostisosa vastastikune toime, mis seisneb vahetus reaktsioonis või teatava muu mõjuri toime takistamises?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas mõiste "farmakoloogiline toime" eeldab asjaomase aine molekulide ja selle aine kasutaja rakuliste koostisosade vastastikust toimet või piisab, kui esineb vastastikune toime asjaomase aine ja sellise rakulise koostisosa vahel, mis ei ole inimorganismi element?

3.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt või kui kumbki teises küsimuses esitatud määratlustest ei ole asjakohane, siis millisele määratlusele tuleb nende asemel tugineda?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/27/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ ühenduse eeskirjade kohta seoses inimtervishoius kasutatavate ravimitega (ELT L 136, lk 34; ELT eriväljaanne 13/34, lk 262).