Language of document :

Žaloba podaná dne 11. března 2021 – Polská republika v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

(Věc C-157/21)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Žalovaní: Evropský parlament, Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie1 v celém rozsahu;

uložil Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1)    Žalobní důvod vycházející z neexistence platného právního základu nařízení 2020/2092.

Polsko tvrdí, že nařízení vydané na základě čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU nemůže stanovit podmínky porušování zásad definujících pojem „právní stát“ a opravňovat Komisi a Radu k identifikaci porušování těchto zásad určitým členským státem, a v důsledku toho přijímání opatření k ochraně rozpočtu Unie formou prováděcích aktů. Polsko dále uvádí, že zavedený mechanismus nesplňuje podmínky, které by měl splňovat mechanismus podmíněnosti, takže představuje mechanismus ukládání sankcí členským státům za nedodržování jejich Smluvních závazků.

2)    Podpůrně pro případ, že by Soudní dvůr uznal pravomoc unijního normotvůrce přijmout nařízení 2020/2092, žalobní důvod vycházející z nesprávného právního základu tohoto nařízení.

3)    Podpůrně pro případ, že by Soudní dvůr uznal pravomoc unijního normotvůrce přijmout nařízení 2020/2092, žalobní důvod vycházející z porušení Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

4)    Žalobní důvod vycházející z porušení čl. 296 druhého pododstavce SFEU spočívajícího v nedostatečném odůvodnění návrhu nařízení 2020/2092.

5)    Žalobní důvod vycházející z porušení článku 7 SEU.

Polsko uvádí, že nařízení 2020/2092 zavádí nový a ve Smlouvách nestanovený mechanismus kontroly dodržování zásad právního státu členskými státy, a tudíž vyvolává účinky rovnocenné změně Smluv. Nařízení 2020/2092 navíc vzhledem k tomu, že se cíl mechanismu v něm zavedeného překrývá s cílem postupu podle článku 7 SEU, vede k obcházení postupu stanoveného v článku 7 SEU, což zpochybňuje opodstatněnost jeho dalšího uplatňování, resp. znamená jeho bezpředmětnost.

6)    Žalobní důvod vycházející z porušení čl. 269 prvního pododstavce SFEU spočívajícího v definování hodnoty „právního státu“ jakožto pojmu primárního práva podle článku 2 SEU aktem práva sekundárního, a sice nařízením 2020/2092.

7)    Žalobní důvod vycházející z porušení čl. 4 odst. 1 a odst. 2 věty druhé, jakož i čl. 5 odst. 2 SEU.

Tento žalobní důvod rozvádí argumentaci uvedenou v prvním žalobním důvodu. Polsko tvrdí, že unijní normotvůrce tím, že zavedl mechanismus kontroly dodržování zásad právního státu členskými státy stanovený v nařízení 2020/2092, porušil zásadu svěřených pravomocí zakotvenou v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 SEU. Polsko dále uvádí, že normotvůrce porušil i povinnost stanovenou v čl. 4 odst. 2 větě druhé SEU, a sice povinnost respektovat základní funkce státu, zejména těch, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti.

8)    Žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení s členskými státy (čl. 4 odst. 2 věta první SEU).

Polsko tvrdí, že ustanovení nařízení nezaručují, že před identifikací porušování zásad právního státu bude provedeno „důkladné kvalitativní posouzení“, které bude objektivní, nestranné a spravedlivé. Polsko dále uvádí, že postup přijímání opatření k ochraně rozpočtu Unie přímo a jednoznačně diskriminuje menší a středně velké členské státy ve srovnání s velkými státy.

9)    Žalobní důvod vycházející z porušení zásady právní jistoty.

Polsko tvrdí, že ustanovení nařízení 2020/2092, zejména ustanovení článku 3 a čl. 4 odst. 2 – předpoklady pro posouzení porušování zásad právního státu – nesplňují požadavky jasnosti a přesnosti.

10)    Žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality (čl. 5 odst. 4 SEU).

11)    Žalobní důvod vycházející ze zneužití pravomoci spočívajícího v zavedení mechanismu, jehož skutečným účelem není ochrana rozpočtu Unie, nýbrž obcházení formálních požadavků pro zahájení postupu stanoveného v článku 7 SEU, jakož i hmotněprávních požadavků pro zahájení řízení podle článku 258 SFEU.

____________

1 Úř. věst. 2020, L 433I, s. 1.