Language of document :

Tiesas (plēnums) 2022. gada 16. februāra spriedums – Polijas Republika/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-157/21) 1

(Atcelšanas prasība – Regula (ES, Euratom) 2020/2092 – Vispārējs nosacītības režīms Eiropas Savienības budžeta aizsardzībai – Savienības budžeta aizsardzība, ja kādā dalībvalstī tiek pārkāpti tiesiskuma principi – Juridiskais pamats – LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts – LESD 311. pants – LESD 312. pants – Iespējama LES 7. panta un LESD 269. panta apiešana – Iespējami LES 4. panta 1. punkta, 5. panta 2. punkta, 13. panta 2. punkta, LESD 296. panta otrās daļas, 2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu, kā arī kompetences piešķiršanas, tiesiskās drošības, samērīguma un dalībvalstu vienlīdzības saistībā ar Līgumiem principu pārkāpumi –Iespējama pilnvaru nepareiza izmantošana)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvji: B. Majczyna un S. Żyrek)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Ungārija (pārstāvji: M. Z. Fehér un M. M. Tátrai)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi un A. Pospíšilová Padowska), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás un A. Sikora-Kalėda)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētāju prasījumu atbalstam: Beļģijas Karaliste (pārstāvji: M. Jacobs, C. Pochet un L. Van den Broeck), Dānijas Karaliste (pārstāvji: sākotnēji M. Søndahl Wolff un J. Nymann-Lindegren, vēlāk M. Søndahl Wolff un V. Pasternak Jørgensen), Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji: J. Möller un R. Kanitz), Īrija (pārstāvji: M. Browne, J. Quaney un A. Joyce, pārstāvji, kam palīdz D. Fennelly, BL), Spānijas Karaliste (pārstāvji: sākotnēji J. Rodríguez de la Rúa Puig un S. Centeno Huerta, vēlāk J. Rodríguez de la Rúa Puig un A. Gavela Llopis), Francijas Republika (pārstāvji: A.-L. Desjonquères, A.–C. Drouant un E. Leclerc), Luksemburgas Lielhercogiste (pārstāvji: sākotnēji A. Germeaux un T. Uri, vēlāk A. Germeaux), Nīderlandes Karaliste (pārstāvji: M. K. Bulterman un J. Langer), Somijas Republika (pārstāvji: H. Leppo un S. Hartikainen), Zviedrijas Karaliste (pārstāvji: O. Simonsson, J. Lundberg un C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder un R. Shahsavan Eriksson), Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Calleja Crespo, J.–P. Keppenne, J. Baquero Cruz un K. Herrmann)

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Polijas Republika sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika, Īrija, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Ungārija, Nīderlandes Karaliste, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1      OV C 138, 19.4.2021.