Language of document :

Wyrok Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 lutego 2022 r. – Rzeczpospolita Polska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-157/21)1

Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2092 – Ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii – Ochrona budżetu Unii Europejskiej w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego w państwach członkowskich – Podstawa prawna – Artykuł 322 ust. 1 lit. a) TFUE – Artykuł 311 TFUE – Artykuł 312 TFUE – Podnoszone obejście art. 7 TUE i art. 269 TFUE – Podnoszone naruszenia art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 2 TUE, art. 296 akapit drugi TFUE, Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz zasad przyznania, pewności prawa, proporcjonalności i równości państw członkowskich wobec traktatów – Podnoszone nadużycie władzy

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna i S. Żyrek, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Węgry (przedstawiciele: M.Z. Fehér i M.M. Tátrai, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi i A. Pospíšilová Padowska, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás i A. Sikora-Kalėda, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Królestwo Belgii (przedstawiciele: M. Jacobs, C. Pochet i L. Van den Broeck, pełnomocnicy), Królestwo Danii (przedstawiciele: początkowo M. Søndahl Wolff i J. Nymann-Lindegren, następnie M. Søndahl Wolff i V. Pasternak Jørgensen, pełnomocnicy), Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: J. Möller i R. Kanitz, pełnomocnicy), Irlandia (przedstawiciele: M. Browne, J. Quaney i A. Joyce, pełnomocnicy, wspierani przez D. Fennelly’ego, BL), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo J. Rodríguez de la Rúa Puig i S. Centeno Huerta, następnie J. Rodríguez de la Rúa Puig i A. Gavela Llopis, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: A.-L. Desjonquères, A.-C. Drouant i E. Leclerc, pełnomocnicy), Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciele: początkowo A. Germeaux i T. Uri, następnie A. Germeaux, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M.K. Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciele: H. Leppo i S. Hartikainen, pełnomocnicy), Królestwo Szwecji (przedstawiciele: O. Simonsson, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder i R. Shahsavan Eriksson, pełnomocnicy), Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Calleja Crespo, J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Rzeczpospolita Polska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Irlandia, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Królestwo Niderlandów, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 138 z 19.04.2021.