Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 15. oktobrī iesniedza Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija) – OQ/Land Hessen

(Lieta C-634/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pamatlietas puses

Prasītāja: OQ

Atbildētāja: Land Hessen

Pieaicinātā persona: SCHUFA Holding AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (ES) 2016/679 1 22. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jau automatizēta varbūtības vērtības noteikšana par datu subjekta spēju nākotnē saņemt kredītu ir lēmums, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, un kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu, ja pārzinis, izmantojot datu subjekta personas datus, šo noteikto vērtību nosūta trešajam pārzinim un šī trešā persona šai vērtībai piešķir izšķirošu nozīmi, lai izlemtu par līgumattiecību nodibināšanu, izpildi vai izbeigšanu ar datu subjektu?

Ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša: Vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkts un 22. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru varbūtības vērtības – šajā lietā par fiziskas personas maksātspēju vai vēlēšanos veikt maksājumus, ņemot vērā informāciju par prasījumiem, – par fiziskās personas konkrētu rīcību nākotnē izmantošana, lai izlemtu par līgumattiecību nodibināšanu, izpildi vai izbeigšanu ar šo personu (Scoring), ir pieļaujama tikai tad, ja ir izpildīti konkrēti papildu lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu sīkāk izklāstītie priekšnoteikumi?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.)