Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 ноември 2014 г. — Carlo De Nicola/ЕИБ

(Дело F-55/08 RENV)1

(Публична служба — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна — Персонал на Европейската инвестиционна банка — Оценка — Незаконосъобразност на решението на комитета по жалбите — Липса на основание за произнасяне по искането за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: адв. L. Isola)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: G. Nuvoli и F. Martin, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет на делото

От една страна, частична отмяна на решение на комитета по жалбите относно оценяването на жалбоподателя за 2006 година, и от друга страна, установяване на обстоятелството, че жалбоподателят е жертва на психически тормоз, както и осъждане на ответника да преустанови действията, представляващи тормоз, и да поправи неимуществените и имуществените вреди.

Диспозитив на решението

Отменя решението на комитета по жалбите на Европейската инвестиционна банка от 14 декември 2007 г.

Липсва основание за произнасяне по искането за отмяна на решението от 13 юли 2007 г. да не се повишава жалбоподателят, по искането за отмяна на атестационния доклад за 2006 г. и по искането за поправяне на твърдените вреди вследствие на психическия тормоз.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези на г-н De Nicola по дела F-55/08, T-37/10 P и F-55/08 RENV.

____________

1 ОВ C 209, 15.8.2008 г., стр. 73