Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. november 2014 – Carlo De Nicola mod EIB

(Sag F-55/08 RENV) 1

(Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ansatte i EIB – bedømmelse – ulovlig afgørelse fra appeludvalget – ufornødent at træffe afgørelse om erstatningspåstanden)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved G. Nuvoli og F. Martin, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Dels en påstand om delvis annullation af appeludvalgets afgørelse vedrørende bedømmelsen af sagsøgeren for 2006, dels en påstand om, at det fastslås, at sagsøgeren udsættes for psykisk chikane samt om, at sagsøgte tilpligtes at ophøre hermed og tilpligtes at betale erstatning for det forvoldte økonomiske og ikke-økonomiske tab

Konklusion

Afgørelsen truffet af Den Europæiske Investeringsbanks appeludvalg den 14. december 2007 annulleres.

Det er ufornødent at træffe afgørelse om påstanden om annullation af afgørelsen af 13. juli 2007 om ikke at forfremme sagsøgeren, om påstanden om annullation af bedømmelsesrapporten for 2006 og om påstanden om erstatning af de påståede tab som følge af psykisk chikane.

I øvrigt frifindes EIB.

Den Europæiske Investeringsbank bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Carlo De Nicola har afholdt i sag F-55/08, sag T-37/10 P og sag F-55/08 RENV.

____________

1 EUT C 209 af 15.8.2008, s. 73.