Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. novembri 2014. aasta otsus – Carlo De Nicola versus EIP

(kohtuasi F-55/08 RENV)1

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – EIP töötajad – Hindamine – Vaidluste lahendamise komitee otsuse õigusvastasus – Kahju hüvitamise nõude kohta otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: G. Nuvoli ja F. Martin, keda abistas advokaat A. Dal Farro)

Ese

Esiteks nõue osaliselt tühistada vaidluste lahendamise komitee otsus, mis puudutab hageja 2006. aasta hindamist, ning teiseks nõue tuvastada, et hageja suhtes on aset leidnud psühholoogiline ahistamine ja kohustada kostjat lõpetama kõnealune ahistamine ja hüvitama hagejale tekkinud mittevaraline ja varaline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Investeerimispanga vaidluste lahendamise komitee 14. detsembri 2007. aasta otsus.

Vajadus teha otsus 13. juuli 2007. aasta otsuse hagejat mitte edutada tühistamise, 2006. aasta hindamisaruande tühistamise nõuete ja psühholoogilise ahistamise tõttu väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise kohta on ära langenud.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja C. De Nicola kulud kohtuasjades F-55/08, T-37/10 P ja F-55/08 RENV.

____________

1     ELT C 209, 15.8.2008, lk 73.